"Låg tillsammans som en trillingnöt". Göteborgs historia gör sig påmind igen – nu senast vid upprustningen av Brunnsparken som pågått sedan i augusti.  Arkeologer har hittat tre kanonkulor och delar av grundläggningen till den järnvåg som stod på platsen mellan 1680 och 1785.  

– Eftersom kulorna låg tillsammans som en trillingnöt kan vi vara säkra på att de är medvetet ditlagda. Förutom att väga färdigt järn i form av stångjärn vägdes sannolikt även annat järn. Så, möjligen har de blivit kvar när ett parti kanonkulor vägdes in, säger Tom Wennberg, arkeolog och antikvarie på Stadsmuseet.

Ska konserveras
De tre kanonkulorna låg utanför den östra gaveln på järnvågen som hittades när fontänen renoverades 2015. Kanonkulorna kommer nu att konserveras och bevaras för eftervärlden.

De arkeologiska fynden påverkar inte tidplanen för upprustningen av Brunnsparken. Arbetet fortskrider och hittills har växtbäddarna för de befintliga träden renoverats och ledningar för el och vatten har dragits. Stenläggning är precis påbörjad och i december planteras de nya träden.

Almsjuka konstaterad
Innan arbetena drog igång gjorde park- och naturförvaltningen också en inventering av de träd som står kvar i Brunnsparken. Då togs bland annat prover på två almar – den stora vid fontänen och en mindre vid Fredsgatan. Resultaten visar nu att båda träden har almsjuka.

– Vår plan är, precis som tidigare, att almarna ska stå kvar. Med de växtbäddsrenoveringar som vi nu har gjort hoppas vi att träden får bättre motståndskraft så att de kan fortsätta bidra till Brunnsparkens karaktär, säger projektledare Johan Blomqvist på park- och naturförvaltningen.