En del av arbetet med ny översiktsplan. Närhet till vatten, bostäder åt alla och trygga, spännande, gröna mötesplatser – det är några av de förslag som barn har för ett framtida Göteborg. Deras synpunkter och perspektiv ska bidra till stadens arbete med en ny vision för hur kommunens mark och vatten ska användas.

Läs rapporten: Barns och ungas perspektiv på Göteborgs Stads översiktsplan

Nära 250 barn mellan 8 och 17 år, från hela staden, har fått bidra med sina tankar och förslag i stadens arbete med att ta fram en ny översiktsplan för hur Göteborgs mark och vatten ska användas på lång sikt.

– En av de viktigaste frågorna för de unga är att det ska finns bostäder för alla. Det egna hemmet är en viktig plats. Barn och unga tycker också att det är viktigt med närhet till vatten, såväl badplatser som tillgängliga simhallar, säger Lars Jonsson, utvecklingsledare på kulturförvaltningen och en av projektledarna.

Andra frågor som barn och unga lyfter är att det ska finnas plats för djur i staden. Det ska också finnas trygga, spännande och gröna mötesplatser, fler cykelbanor och tillgänglig, trygg och snabb kollektivtrafik. Även klimatfrågan tas upp.

Bygger på två års dialogarbete

Dialogerna med barnen utgår från en ny arbetsmodell där stadsbyggnadskontoret samarbetat med kulturförvaltningen. Under ett par års tid har en arkitektur- och en designpedagog, med specialkompetens att involvera barn och unga i medskapandeprocesser, arbetat tillsammans med barn ute i skolorna.

Det insamlade materialet har sammanställts till rapporten ”Barn och ungas perspektiv på Göteborgs Stads förslag till ny översiktsplan”.

Göteborgs Stad har länge arbetat med så kallad barnkonsekvensanalyser, det vill säga ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Framförallt har det använts inom detaljplanarbete.

Mie Svennberg är översiksplanerare på stadsbyggnadskontoret och projekts andra projektledare:

– Det är i de tidiga planeringsskedena som det finns störst utrymme att påverka, därför är det viktigt att även de unga har möjlighet att delta, säger hon.

Nästa vecka fattar byggnadsnämnden beslut om förslaget till ny översiktsplan är redo att gå ut på granskning.