Studie ute på remiss. Det är möjligt att göra om Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg till en boulevard, en bred stadsgata med trädplantering. Det visar en studie som trafikkontoret gjort och som nu är ute på remiss. Om leden byggs om till en stor stadsgata ger det plats för mellan 10 000 och 12 000 bostäder. Spårväg finns också med i projektet för att fler ska kunna åka kollektivt.

Trafiknämnden fick 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda en boulevard på Dag Hammarskjöldsleden. Utredningen görs av trafikkontoret i samverkan med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. Boulevarden finns med i stadsbyggnadskontorets fördjupade översiktsplan för Högsbo och Frölunda. Den är ute på granskning samtidigt som åtgärdsvalsstudien för boulevarden nu är ute på remiss.

Nödvändig för stadsutvecklingen

Boulevarden går från Järnbrottsmotet i söder till Linnéplatsen i norr. En sträcka på 5,4 kilometer.

– Boulevarden motiveras i väldigt hög utsträckning av hur den bidrar till och är nödvändig för stadsutvecklingen. Gör man om leden till stor stadsgata kommer man åt mycket mark och kan bygga bostäder. Runt Boulevarden handlar det om mellan 10 000 och 12 000 nya bostäder, den största mängden finns mellan Marklandsgatan ner till Järnbrottsmotet, säger Staffan Sandberg, samhällsplanerare på trafikkontoret och projektledare för studien.

Spårväg mellan Marklandsgatan och Järnbrottsmotet

Trafikkontoret jobbar för mobilitet och goda stadsmiljöer. En stor del av projektet handlar om att bygga en spårväg, en stadsbana, från Marklandsgatan till Järnbrottsmotet.

– I dag går det expressbussar på leden. En stadsbana kan skapa långt fler platser i kollektivtrafiken med högre turtäthet, det är en förutsättning för stadsutveckling.

Trafik på stadsgatans villkor

Ytterligare ett skäl att utreda en boulevard är att Dag Hammarskjöldsleden inte längre används i den omfattning som den är anpassad för. Det kommer att vara fullt möjligt att resa med bil på boulevarden, men det kommer att vara på en stadsgatas villkor. Hastighetsbegränsningen blir 40 kilometer i timman, 60 på vissa delar, mot dagens 80.

– Det kommer att ta cirka fem-tio minuter längre tid med bil och det kommer göra att en del väljer att resa på Söder- eller Västerleden för att ta sig till centrala stan. För att det inte ska gå för långsamt där ska de som reser där idag få andra bra alternativ, det finns med i den breda åtgärdspaletten.

Tanken är att dagens expressbussar vid en boulevard-omvandling ska flyttas till Söder- och Västerleden. Om det inte är möjligt får expressbussarna fortsätta att trafikera boulevarden på en del av sträckan. Åtgärdsvalsstudien är ute på remiss hos ett 40-tal företag och organisationer fram till den 28 juni.