Alla kan lämna synpunkter. Med nya Backaplan växer innerstaden över älven. Backaplan ska utvecklas till Hisingens centrum med cityhandel, ett kulturhus, stadsdelspark och tusentals nya bostäder. Nu går detaljplanen för delområdet Backaplan centrum ut på samråd. Allmänhet, verksamheter med flera har fram till 16 mars på sig att tycka till.

Backaplan är ett industri- och handelsområde som byggdes på 60-talet. År 2035 ska området i stället uppfattas som en del av Göteborgs innerstad. Utvecklingen sker etappvis och delområde Kvillebäcken är redan klart.

När hela området är färdigbyggt är tanken att det ska vara en tät och grön blandstad med runt 9 000 bostäder, 150 000 kvadratmeter centrumverksamheter i form av handel, kontor och hotell, förskolor, grundskolor, en fullskalig idrottshall, en stadsdelspark och ett nytt kulturhus.

– Många förknippar Backaplan med handel, och det kommer att vara en viktig handelsplats även i framtiden, men med en annan karaktär. Vi tror också att kulturhuset och parker och torg gör att man vill åka hit från hela stan, säger Karin Slättberg, projektledare för detaljplanen för delområde Backaplan centrum.

Mer och förbättrad kollektivtrafik

 Detaljplanen för just Backaplan centrum – som är den som nu går ut på samråd – omfattar ungefär 2 200 lägenheter där målet är att hälften ska vara bostadsrätter och hälften hyresrätter. Här skall vara lätt att ta sig fram till fots och per cykel.

Området får också mer och förbättrad kollektivtrafik. Till exempel fler busslinjer och en ny spårvagnslinje mellan Brunnsbo och Linnéplatsen, som passerar Hjalmar Brantingsplatsen.

– Det ska vara lätt att leva hållbart här.

Mellan 19 januari och 16 mars är detaljplanen på samråd. Under den tiden kan allmänhet och övriga ta del av planen. Den finns att titta på fysiskt både på stadsbyggnadskontoret och på Älvrummet.

– Men det går självklart att nå alla handlingar och planförslag via webben, säger Karin Slättberg.

Två digitala samrådsmöten

Under samrådstiden anordnas också två samrådsmöten som alla är välkomna till. På grund av pandemin kommer mötena att vara digitala. 16 och 23 februari klockan 17.30 är tiderna som gäller.

Den som deltar får ta del av en presentation av detaljplanen av medarbetare på Göteborgs Stad. Alla inblandade förvaltningar – stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, park- och natur, och trafikkontoret – är med. Det kommer även att vara möjligt att ställa frågor till fastighetsägarna som är med och utvecklar området.

– Det kommer att finnas gott om tid att ställa frågor till oss som arbetar med planen.

Synpunkter välkomnas

Senast 16 mars gäller det att lämna sina synpunkter på detaljplanen – via ett formulär på webbsidan, e-post eller brev. Kommunala nämnder och bolag, Länsstyrelsen, berörda fastighetsägare och regionala organisationer som till exempel Västtrafik, ska eller brukar alltid yttra sig. Men Karin Slättberg berättar att det även brukar komma in synpunkter från engagerade medborgare. Och sådana välkomnas.

– Samrådsförslaget av detaljplanen är ett första beslut som vi vill ha in synpunkter på, och det är oerhört viktigt för hur man går vidare.

Synpunkter kommer att bemötas och ställas samman i en samrådsredogörelse. Därefter tas ett färdigt detaljplaneförslag fram och ställs ut för granskning. I början av 2024 beräknas detaljplanen kunna antas av kommunfullmäktige. Då är den styrande och beskriver hur marken får användas.

– Byggstart för Backaplan centrum blir runt 2026 och en färdig utbyggnad i början på 2030-talet, om allt går som planerat, säger Karin Slättberg.