”Helhetstänk och omsorg om detaljerna”. Arkitektförslaget Gläntan, ritat av Gottlieb Paludan architects och ÅF vinner arkitekttävlingen att utforma Västlänkens stationsbyggnad i Haga och stadsmiljön och parken runt stationen ovan mark.  

– Det finns ett helhetstänk och en rörelse i förslaget, men också ett väl avvägt lugn. Vilket är viktigt i en miljö där oerhört många människor ska röra sig tillsammans utan att det blir stressande och som ska vara tillgänglig för alla, säger juryns ordförande, stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

Juryn understryker i sin motivering att förslaget vinner eftersom det:

• genom att placera stationsbyggnaderna i gläntor skapat en helhetslösning som på ett varsamt sätt förenar park- och stationsmiljöerna till en sammanhängande enhet.

• är ett väl genomarbetat, realistiskt och genomförbart förslag.

• på ett föredömligt sätt anpassat sig efter de särskilda förutsättningar som gäller i en kulturhistoriskt känslig miljö.

• hållit sig inom de ekonomiska ramarna

– Det var den sammanhållna helheten och omsorgen om detaljerna som gjorde att vi fastnade för Gläntan. Bland annat har det lagts stort fokus på markbeläggningen, både i gestaltning och som ett sätt att leda resenärerna vidare, säger Johan Rehngren.

– Det är just sådana detaljer som den som går där kommer att se väldigt tydligt och att de gestaltar det på ett bra sätt visar att de verkligen tänkt igenom förslaget i sin helhet, fortsätter han.

Som en del av förslaget kommer dessutom parkmiljöerna i både Kungsparken och Haga kyrkoplan att återställas så långt det går. Det innebär bland annat nyplantering av träd och ett särskilt fokus på parkernas ekologiska och kulturhistoriska värde.

Nu fortsätter Gläntan utvecklas
Men eftersom det vinnande förslaget har varit en del av en tävling återstår en hel del arbete för att anpassa det till allt annat som pågår på platsen. Det innebär att arkitektbyrån Gottlieb Paludan och ÅF i samarbete med Göteborgs Stad, Trafikverket, Västtrafik och övriga samarbetspartners nu arbetar vidare med att utveckla och fördjupa förslaget, för att ta det från idé till verklighet.

– I och med att det är en tävling har det inte förekommit någon dialog mellan arkitekterna och beställarna, utan den delen tar över nu. Det innebär att det finns vissa områden som i samarbete med oss behöver utvecklas och fördjupas för att säkerställa gestaltningen från start till mål, säger Johan Rehngren.

Slutresultatet kommer alltså att se lite annorlunda ut än tävlingsbidraget.

– Det viktiga är att helhetsidén verkligen kommer att genomsyra hela gestaltningen av området. Så att den som så småningom promenerar här kommer att känna igen det, säger Johan Rehngren.