Stort samarbete för upprustning av Avenyn. En plats för alla och där konst och kultur blir en del av identiteten. Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.

Den gemensamma visionen är att Avenyn ska sticka ut och forma en egen identitet som stärker Göteborgs varumärke bland europeiska städer. Paradgatan ska präglas av en utformning där högtidlighet samsas med en vänlig och inkluderande atmosfär. En plats tillgänglig för alla och där konst och kultur blir en del av identiteten.

”Ett av stadens viktigaste stadsrum”

Göteborgs Stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn har just skrivit under ett första samverkansavtal för att tillsammans omedelbart börja arbeta med att ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata.

– Ett av stadens viktigaste stadsrum ska återfå den kvalitet som det, och göteborgarna, förtjänar. En vacker aveny med ett spännande innehåll ska skapa ett lockande stråk och besöksmål för både göteborgarna och våra besökare, säger Birgitta Lööf, processledare på stadsbyggnadskontoret.

Ja, Kungsportsavenyn är ingen vanlig gata. Avenyn är nästan en kilometer lång från Kungsportsbron till Götaplatsen. Det är drygt 40 meter mellan husfasaderna och när de ursprungliga förträdgårdarna framför husen togs bort på 1970-talet blev trottoarerna 15 meter breda. Under åren har dessa öppna ytor möblerats och förändrats men inte förrän nu ska ett samlat grepp tas på hela gatans utformning.

Gemensam inriktning har arbetats fram

Samtidigt med det första samverkansavtalet har parterna arbetat fram ett gemensamt inriktningsdokument. Där står det att upprustningsprojektets övergripande syfte är ”att Avenyn och Götaplatsen ska ges ett uttryck som bekräftar platsens betydelse och återupprättar Avenyns status och skönhet”.

De allra flesta fastighetsägarna är med i arbetet på olika sätt. Medverkar gör också det kommunala fastighetsbolaget Higab som äger alla de stora kulturbyggnaderna vid Götaplatsen. Även Avenyföreningen, som representerar cirka 250 företag i området, är med i processen.

Staden och fastighetsägarna delar kostnaden

Kostnaderna för själva upprustningen av paradgatan, exklusive Götaplatsen, har beräknats till sammanlagt 300 miljoner kronor. Göteborgs Stad och fastighetsägarna ska stå för hälften vardera. Utöver detta bekostar staden mindre trafikåtgärder och underhåll, liksom upprustning av Götaplatsen, för sammanlagt 117 miljoner kronor.

Det första samverkansavtalet som nu har undertecknats omfattar drygt nio miljoner kronor som ska bekosta en planerings- och designfas. Avsikten är att ett andra samverkansavtal undertecknas inför starten av själva upprustningen och den nya gestaltningen.

Detta är ett stadsutvecklingsprojekt

För Göteborgs Stads del är detta ett stadsutvecklingsprojekt med projektledning från stadsbyggnads- och trafikkontoren. Flera av stadens förvaltningar medverkar aktivt i arbetet.

Ett försök att lyfta Avenyn gjordes av staden under åren 2014–2017. Ett gestaltningsprogram hade arbetats fram men processen stoppade utan att något av förslagen genomfördes.

– En viktig skillnad mot det vi försökte då, är att nu är fastighetsägarna tydligare med från början i processen. Ett viktigt ord i arbetet är samverkan och vi kommer nu tillsammans genomföra en projekttävling för att få in intressanta förslag och riktigt bra kompetens för det fortsatta arbetet, säger Birgitta Lööf, som projektleder uppdraget.