Ska vara redo om drygt ett år. Fyra nämnder ska inrättas från 2 januari 2023. Syftet är att staden ska få en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess och att förändringen ska bidra till ökad effektivitet.

En förändring och förbättring av Göteborgs Stads organisation för stadsutveckling har varit på tapeten länge. Redan 2015 initierades utredningen om fackförvaltningarna som ligger till grund för beslutet som kommunfullmäktige fattade i går 25 november.

Fem nämnder blir fyra

Om drygt ett år, vid årsskiftet 2022/23, upphör byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden och lokalnämnden.

I stället får Göteborgs Stad fyra nya nämnder. De ska var och en ansvara för: fysisk planering, exploatering, genomförande och förvaltning kopplat till mark, samt genomförande och förvaltning kopplat till byggnader.

”En förändrad organisationslogik”

Jämfört med dagens organisation omfattar förändringen vissa verksamhetsansvar. Men Mats Odhagen, som är planeringsledare på stadsledningskontoret, lyfter fram att en stor del också handlar om förändrade mandat, roller och gränssnitt inom stadsutvecklingens processer, samt ekonomiska flöden och processer.

– Sammantaget innebär det en förändrad organisationslogik – en tydligare skedesindelad organisation i förhållande till den nuvarande, som i större uträckning bygger på en sakområdesindelning, säger han.

En förhoppning är att förändringen ska ge en tydligare rollfördelning mellan de olika nämnderna och att det ska leda till ökad effektivitet. Att någon eller några nämnder får ett tydligare och sammanhållande mandat i respektive skede ska bidra till det.

”Bättre förutsättningar för ett helhetsgrepp”

– En annan del handlar om att ge bättre förutsättningar för ett helhetsgrepp i förvaltning, underhåll och utveckling av det offentliga rummet, säger Mats Odhagen.

Idrotts- och föreningsnämnden kommer att ha kvar sitt uppdrag att bygga och förvalta idrotts- och fritidsanläggningar. Det beslutade kommunfullmäktige. Men kommunstyrelsen ska senast två år efter införandet av den nya organisationen utvärdera frågan om placering av dessa uppdrag. ​

Kretslopps- och vattennämnden kommer också att ha kvar sitt nuvarande uppdrag.

Projektorganisation ska bemannas

När beslutet om förändringen nu är fattat gäller det att formera och sedan bemanna en projektorganisation för samordningen av organisationsförändringen. Det kommer att ske i dialog med berörda verksamheter.