Förstudie klar. Fler och olika typer av ytor att sitta på, fler lekmöjligheter och mer grönska. Det är några av önskemålen från allmänheten när det gäller utvecklingen av Olof Palmes plats.  Förhoppningen är att upprustningen av platsen kan börja om drygt ett år.

Olof Palmes plats bredvid Järntorget ska göras om. Förstudien är nu klar. I den beskrivs platsens förutsättningar och funktion i staden samt behov kopplade till platsen. I förstudien finns också förslag på möjlig utveckling.

– För att kunna göra det har vi analyserat platsen i alla dess delar – markbeläggning, utrustning, belysning, träd, konst, ledningar, geoteknik, solförhållanden med mera, säger projektledaren Johanna Axelsson.

I höstas samlades dessutom synpunkter in från göteborgarna. Verksamheter och organisationer i området, polis och räddningstjänst har också fått säga sitt.

Vad har ni kommit fram till?

– Olof Palmes plats är och ska fortsatta vara en viktig knutpunkt och mötesplats för olika grupper, åldrar och syften. Oavsett vem du är ska du känna dig välkommen och trygg, dygnet runt, året om.

Det som tydligt har kommit fram när synpunkter har samlats in är att fler och olika typer av sittytor önskas. Även ytor för uteserveringar behövs och efterfrågas. Fler ytor för lek än vad som finns i dag önskas också.

Ökad tillgänglighet genom tydliga stråk med koppling till näraliggande platser, förbättrad belysning och parkering av cyklar, var andra önskemål som framkom. Dessutom vill allmänheten ha mer grönska och blomning för att skapa känslan av en oas.

Vill ha kvar möjligheten till möten

Möjligheten för större grupper att samlas och ha möten på platsen ska finnas kvar. Det ska enligt synpunkterna även konstverken som finns på platsen.

Nu förbereder vi för upphandling av en projektör som, med förstudien som utgångspunkt, ska ta fram en gestaltning av Olof Palmes plats och projektera. Det vill säga ta fram en beskrivning av vad platsen ska innehålla, hur den ska se ut och hur upprustningen ska genomföras, säger Johanna Axelsson.

Kan vara klart hösten 2023

Exakt när upprustningen kan starta är svårt att säga på grund av arbetet måste anpassas till den byggnation som redan pågår i området. Dessutom återstår beslut om finansiering av upprustningen.

– Vår förhoppning är att kunna börja upprustningen under andra kvartalet 2023. Förutsatt att vi kan göra det, och att inget oförutsett inträffar, så skulle vi kunna vara klara med upprustningen hösten 2023.