Tyck till om de nya planerna. Hjällbo ska utvecklas till en tryggare, mer sammanhållen och varierad stadsdel. Bostäder av olika typer, stadsgator och cykelvägar som knyter ihop området och ett grönt stråk mellan Lärjeån och Hjällboskogen är några av förslagen i stadsbyggnadskontorets program för ett framtida Hjällbo. Nu är det invånarnas tur att ge sina synpunkter på förslagen.

Hjällbo byggdes som en del av miljonprogrammet i slutet av 1960−talet. Då var fokus att bygga så många bostäder som möjligt under kort tid. Idag behöver Hjällbo rustas upp och utvecklas.

I ett förslag för en långsiktig utveckling av området, ett planprogram, visar Göteborgs Stad hur man tänker sig att området ska få fler invånare och samtidigt bli både grönare och mer attraktivt.

– Vi vill bygga vidare på de kvalitéer som redan finns i Hjällbo och stärka upp med sånt som saknas, säger Anna Reuter Metelius, projektledare för programmet för Hjällbo på stadsbyggnadskontoret.

I dag är Hjällbo är ett utsatt område där många bor väldigt trångt. Därför ska nästan 1000 nya bostäder byggas. Det blir flerfamiljshus med lägenheter vid torget men mer än hälften av bostäderna planeras också att bli villor och radhus.

− Vi vill komplettera de bostäder som finns för att ge området ett bredare bostadsutbud och göra det mer attraktivt, säger Anna Reuter Metelius.

Mer plats för människor

I dag tar biltrafiken mycket plats i Hjällbo, både när det gäller vägar och parkeringsplatser. Bostadsområdena ligger som öar emellan relativt ödsliga transportsträckor för bil. Men det är också något som skapar möjligheter menar Anna Reuter Metelius. Då finns obebyggda ytor för stadsutveckling där vi kan tillföra mycket av det som gör miljöer attraktiva och fina att vistas i.

− Kollektivtrafik, cykelbanor och stadsgator, med mindre trafikytan och mer plats till fotgängare och cyklister, ska knyta ihop området och göra det mer sammanhållet.

Hjällbo har redan många kvalitéer som ska bevaras och stärkas. Och det är faktiskt delvis tankar som kommer från miljonprogramstiden.

− Då var tanken att bostadsområdena skulle ha bilfria barnvänliga gårdar, och så är det än i dag. Det vill vi ta tillvara! Likaså grönskan och närheten till naturområden, säger Anna Reuter Metelius.

Stadsdelsparken och torget ska utvecklas och programmet förslås ett tydligt grönt stråk mellan Lärjeån och Hjällboskogen via centrala Hjällbo, där torget förlängs österut genom en breddning av gångbron.

I förslaget ligger spårvägen kvar men det blir lättare att ta sig mellan spårvagns- och busshållplatsen. Och Hjällbovägen och Gråbovägen ska delvis göras om till stadsgator för att knyta ihop områdena på var sin sida om spårvagnsspåren.

Lämna dina tankar och synpunkter

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att låta de som bor i Hjällbo och övriga göteborgare att säga sitt.

− För oss som arbetar professionellt med stadsutveckling är det alltid väldigt värdefullt att få till oss den vardagskunskap som boende och verksamma i området har. Till exempel: Vilka guldkorn finns i området som kan bevaras eller utvecklas? säger Anna Reuter Metelius.