Bygget färdigt hösten 2021. Ny entré vid Monsungatan, stora gräsytor med plats för picknick, aktiviteter och evenemang, varierad växtlighet, belysning och gångstråk som binder ihop parken. Till hösten fortsätter bygget av Färjenäsparken i en andra etapp som ska stå klar hösten 2021.

Den stora öppna gräsmattan ner mot älven ska inbjuda till lek, aktiviteter och picknick.

– Den ska också kunna fungera som evenemangsplats för mindre evenemang och konserter för att komplettera och avlasta Slottsskogen som evenemangsarena, säger projektledare Emma Johansson på park- och naturförvaltningen.

Runt om den stora gräsmattan görs olika typer av planteringar för att minska buller, skydda mot vind och binda ihop parken. I parkens västra del kommer vegetationen att vara tätare. Den östra delen har eftermiddagssol och där kommer växtligheten att vara mer öppen.

Parken får bland annat också en låg fruktlund, en lökäng och ängsytor med blommor.

– I ängsytorna kommer vi att plantera ett antal större träd som flyttats tillfälligt från staden till en plantskola i Tollered på grund av bygget av Västlänken. Det är framförallt skogsek men också kärrek och oxel som får nya permanenta platser i Färjenäsparken, berättar Emma Johansson.

Planteringarna ska på sikt bilda en artrik skogsmiljö med både löv- och barrträd. För att skydda dem mot till exempel gnagskador kommer de delvis att stängslas in med viltstängsel under tre till fyra år.

Efter att etapp två är klar nästa höst är planen att fortsätta bygga ut Färjenäsparken och rusta upp strandpromenaden med sittplatser, trädäck och sand.  Tanken är också att bevara piren och komplettera med träbryggor för fiske, häng och båtliv. Dessutom finns en plan för en större entré vid Karl IX:s väg. Men tidplanen för allt detta är inte fastställd än.

Visualisering av Färjenäsparken.

Visualisering av Färjenäsparken, Visulent AB.