Tanken är att ta beslut i vår. De tre alternativen på förbindelse över Göta älv påverkar staden och verksamheter på olika sätt. Det visar den tekniska förstudien som nu kompletterats. Förslagen ska nu ut på bred remiss. Tanken är att kommunfullmäktige och Västra Götalandsregionen kan ta beslut i vår om det blir en tunnel eller en bro mellan Lindholmen och Stigberget.

Martin Stenfeldt, programledare Brunnsbo-Linné, och Ma-Lou Wihlborg, projektledare för förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen. Foto: Petra Lundgren

En förbindelse ska byggas över Göta älv för framtidens kollektivtrafik. Det finns tre förslag: En tunnel, en 12 meter hög bro som går att öppna och en 27 meter fast bro.

– De tre alternativen får olika konsekvenser både vad gäller stadsmiljö, exploatering, riksintressen och påverkan på den befintliga verksamheten i staden, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.

Restiden är viktig

I den kompletterade förstudien har man tittat på flera olika faktorer. Restiden är den som är viktigast för resenären. Bedömningen är att tunneln har bäst stadsbanekvalité.  Restiden med tunneln är 4 minuter och 50 sekunder. Med 12-metersbron 5 minuter och 10 sekunder och vid broöppning kan det ta mellan 9 och 13 minuter. Via 27-metersbron tar det drygt 6 minuter.

När det gäller stadsbyggnad och exploatering har den högre bron störst påverkan.

– Den tar mest mark i anspråk och ger störst påverkan på utvecklingen i stadsmiljön.  Den ger mellan 300 miljoner upp till 1 miljard upp till förlorade exploateringskostnader på Lindholmen.

Många riksintresssen

Det finns många riksintressen som påverkas av tunnel eller bro-bygget. Den som påverkar mest är tolvmetersbron och där handlar det främst om sjöfarten, men även kulturmiljövård vid Lindholmen och Majorna. Vid Linnéplatsen, där stadsbanan ska komma ut, finns ett stort område för kulturmiljö och friluftsliv och det ska studeras separat.

Kritiska passager i alla alternativ

Kritiska passager finns i alla alternativ och innebär stor påverkan i staden både under byggtiden och det permanenta skedet.

– Det vi noterar är att tolvmetersbron har högre osäkerhetsrisk, dels på sjöfarten och dels problematiken vi möter in mot Stigberget. 27-metersbron har sin problematik vid Sjömanskyrkan och Stigberget också och vid Slottsberget/Gateberget vid Lindholmen. För tunneln handlar det mycket om byggnadsteknik och viss påverkan av sjöfarten under byggtiden, säger Martin Stenfeldt, programledare Brunnsbo-Linné.

Gång och cykel får konsekvenser

På broarna är det möjligt att göra en gång- och cykelförbindelse, något som det finns behov av, men som också får konsekvenser på olika sätt.

– En gång- och cykelförbindelse längre österut skulle ge bättre nytta och bättre anslutningar med brohöjd som är anpassad för cyklisterna och även få mindre påverkan på sjöfarten. Vi föreslår att frågan om gång- och cykelförbindelse ska bedrivas även fortsättningsvis i det separata projekt som finns på trafikkontoret i dag, säger Ma-Lou Wihlborg.

Busstrafik försämrar

Något som också tagits upp är om det ska gå busstrafik om det blir en bro. Det är bra med buss för att nå både bostäder och arbetsplatser. Men det förlänger också restiden, ger lägre kapacitet eftersom bussen går i stadsbanans körfält och tar mer mark i anspråk.

– Slutsatsen är att det ger en avsevärt sämre stadsbana, säger Ma-Lou Wihlborg.

Alla tre alternativ är dyrare än den ekonomiska ramen på nästan 3,5 miljarder.  12-metersbron är dyrast, drygt 4,6 miljarder, tunneln kostar drygt 4,4 miljarder, och 27-metersbron drygt 4,1 miljarder. Då tillkommer också kostnader för eventuell gång- och cykelförbindelse.

Ska ut på remiss

De tre förslagen ska ute på remiss efter den andra september till 30 oktober efter beslut i trafiknämnden under torsdagen. Den skickas till myndigheter, andra kommuner och förvaltningar och bolag inom Göteborgs stads samt privata instanser. De får svara på hur alternativen påverkar verksamheten och vilket alternativ de föreslår.

Planen är att beslut ska tas i trafiknämnden och av Västtrafiks styrelse i februari. Under våren 2021 ska kommunfullmäktige och regionfullmäktige ta beslut. Byggstart planeras till 2027.

Det blir fortsatt dialog med göteborgarna under hösten.

– Alla göteborgare kan göra sin röst hörd. På Göteborgs Stads webb för stadsutveckling finns all information och filmer som beskriver de olika alternativen och konsekvenserna, säger Ma-Lou Wihlborg.

Om 15 år är planen att det ska vara möjligt att åka spårvagn över eller under Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget.