Kom och tyck till om förslaget! Göteborg ska få en ny översiktsplan, ett omfattande dokument med övergripande strategier för hur staden ska utvecklas. Förslaget på ny plan är ute på samråd till slutet av april och i februari håller stadsbyggnadskontoret 13 möten på olika platser. Alla som vill kan komma med synpunkter.

Läs mer: Stadsutveckling Göteborg: Ny översiktsplan

Göteborg är, liksom alla svenska kommuner, uppdelad i massor av olika tomter, fastigheter och planer som tillkommit och ändrats allt eftersom staden växt fram. För att alla dessa små pusselbitar ska passa ihop behövs en övergripande plan. Därför är varje kommun enligt lag skyldig att upprätta en så kallad översiktsplan, som ska innehållande övergripande bestämmelser om hur mark och vatten i staden ska användas.

Eftersom mycket har hänt sedan Göteborgs nuvarande översiktsplan trädde i kraft 2009 har kommunfullmäktige beslutat att en ny plan ska tas fram.

– Göteborg växer och det är viktigt att vi har en översiktsplan som möter de utmaningar som detta innebär. Planen behöver också bli tydligare på vissa områden, som exempelvis klimatfrågan och social hållbarhet, säger Anna Olsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Nära, sammanhållen och robust stad
Till och med den 26 april är förslaget ute på samråd. Det innebär att alla som vill har möjlighet att komma med synpunkter och på så sätt vara med och påverka den slutgiltiga versionen av översiktsplanen, som beräknas bli klar runt 2021.

Tre nyckelord i förslaget är att Göteborg ska vara en nära, sammanhållen och robust stad. Det ska vara nära till service, kultur, arbetsplatser och kollektivtrafik – oavsett var i staden man bor.

Ett sätt att nå detta mål är enligt Anna Olsson att sprida det utbud av bland annat kulturinstitutioner och butiker som i dag finns i centrala Göteborg till fler tyngdpunkter som Frölunda torg, Gamlestadstorget och Angered centrum.

Barriärer ska överbryggas
Att staden ska vara sammanhållen handlar om att det rent fysiskt ska vara lättare att ta sig mellan olika stadsdelar. Den bakomliggande tanken är att en fysiskt sammanhållen stad är en förutsättning för att skapa en mer socialt sammanhållen och jämlik stad.

– Vi behöver fortsätta bygga över de barriärer som skär genom Göteborg – både de naturliga, som älven och den kuperade terrängen, och sådana vi skapat själva som stora trafikleder, säger Anna Olsson.

Idéer från skolelever
Det tredje nyckelordet – en robust stad – handlar bland annat om att förbereda Göteborg inför höjda vattennivåer i klimatförändringarnas spår. Men också andra oförutsedda förändringar som konjunktursvängningar.

Det är stadsbyggnadskontoret som har huvudansvaret för att ta fram planen, men det görs i tätt samarbete med många andra förvaltningar inom Göteborgs Stad.

Stadsbyggnadskontoret har också tagit hjälp av nästan 300 grundskole- och gymnasielever, som under hösten har fått komma med synpunkter som kommer att tas med i det fortsatta arbetet med planen.

– Det är viktigt att vi får med barn och ungas perspektiv. En fråga som många av barnen har lyft är att de vill ha större tillgång till vatten, i form av badmöjligheter till exempel, säger Anna Olsson.

Knyter ihop säcken i centrum
Tillsammans med den nya översiktsplanen går också två så kallade fördjupningar ut på samråd. De är mer geografiskt avgränsade och detaljerade tillägg för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda.

Fördjupningen för centrala Göteborg handlar till stor del om att belysa strukturer i staden – som grönska, infrastruktur, var bostäder och service passar bäst samt hur allt ska hänga ihop. Och hur dessa strukturer samverkar med de stadsutvecklingsprojekt som redan är i gång inom exempelvis satsningen Älvstaden – Frihamnen, Masthuggskajen, och Skeppsbron till exempel – och infrastruktursatsningar som Hamnbanan och nya kopplingar för att knyta ihop staden över älven.

– Det är inga nya frågor, utan planen handlar mer om att lösa övergripande saker som inte hanteras inom de olika projekten. Här ingår också exempelvis att vi vill knyta samman staden tydligare över barriärer, säger Anna Olsson.

Dag Hammarskjöldsboulevarden?
Planen för Högsbo-Frölunda fokuserar framför allt på möjligheten att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard, eller stadsgata, omgiven av bostäder och blandstad. Också områdena runt omkring, som Högsbo industriområde, kan få en mer stadsmässig karaktär i framtiden.

– Vi har formulerat tre olika tänkbara utvecklingar av området kring den nya boulevarden och hur den kan kopplas till Frölunda torg där mycket utveckling sker redan i dag, säger Anna Olsson.

Under februari kommer stadsbyggnadskontoret hålla 13 möten där förslagen presenteras och allmänheten kan ställa frågor och lämna synpunkter.