Berör all trafik över och under Hisingsbron. Till våren invigs den nybyggda Hisingsbron och nu är reglerna för broöppningar färdiga. En mängd olika trafikslag påverkas och det nya regelverket är resultatet av en samverkan mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och Göteborgs Stads trafikkontor.

Kollektivtrafik, gående och cyklister, lastbils- och biltrafik på Hisingsbron. Lastfartyg, passagerar- och fritidsbåtar på älven samt gods- och passagerartrafik på järnvägen till Göteborgs hamn och Bohuslän. Det är samtliga trafikslag som kommer att påverkas när nya Hisingsbron börjar användas och det är dags för broöppning. Nu finns samverkansregler färdiga för hur trafiken ska samordnas.

– Hisingsbron blir den viktigaste förbindelsen för kollektivtrafiken i staden. Med det här samarbetet kan vi upprätthålla god framkomlighet för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister, samtidigt som vi binder ihop staden på ett bättre sätt, säger Kristina Lindfors, trafikdirektör i Göteborgs Stad.

De viktigaste reglerna

Under högtrafik, på helgfria vardagar, kommer Hisingsbron inte att öppnas för fartyg och fritidsbåtar, det vill säga mellan 06:00-09:00 på morgonen och klockan 15:00-18:00 på eftermiddagen. Alla övriga tider ska fartyg som har anropat om broöppning i tid kunna passera under bron.

För fritidsbåtar sker en samordning med Hisingsbron och Marieholmsbroarna så båda kan passeras i anslutning till Hisingsbrons öppningstider.

Vid Marieholmsbroarna ska öppningen även i fortsättningen ske när det finns tillgängliga luckor i den planerade tågtrafiken.

Enklare att planera

– Något förenklat kommer de nya reglerna och förutsättningarna bidra till att parterna får bättre förutsättningar för att planera sin verksamhet. För vår del är ambitionen att sjöfarten i stråket ska öka framöver, säger Johan Wahlström, enhetschef på Infrastrukturavdelningen vid Sjöfartsverket.