Över 600 äldre har bidragit i ny utvärdering. Antalet äldre i Göteborg ökar stadigt samtidigt som staden växer snabbt. För att göra staden till en bättre plats att åldras på involveras äldre i uppdraget ”Åldersvänliga Göteborg”. 630 äldres synpunkter och erfarenheter har nu samlats i en utvärdering som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Göteborg är en av cirka 800 städer i världen som jobbar med att bli mer åldersvänliga inom det globala WHO-nätverket ”Age-friendly cities and communities”.

Som en del i arbetet med att ta fram en styrande plan för Åldersvänliga Göteborg har man lyssnat på och involverat äldre personer. Synpunkterna har nu samlats i dokumentet “Basutvärdering: nulägesbeskrivning av seniorers behov, erfarenheter och synpunkter om åldersvänligheten i Göteborg”

Lisa Holtz, processledare stadsutveckling vid Senior Göteborg.

– Här beskriver seniorerna själva vad de tycker att en åldersvänlig stad är, och delar med sig av erfarenheter och synpunkter om vad de tycker fungerar bra idag och vad som inte gör det, säger Lisa Holtz, processledare stadsutveckling vid Senior Göteborg.

Tillgänglighet och trygghet
Utvärderingen visar bland annat att närhet, tillgänglighet och trygghet är viktigt för att skapa en åldersvänlig stadsmiljö.

– Vi ser många önskemål som inte kostar så mycket. Bra sittplatser till exempel gör att fler kan vara delaktiga och vistas längre i stadsmiljön. Sittplatsen är en naturlig mötesplats för många.

– En gåvänlig stadsmiljö lyfts också fram ofta, ju äldre man blir desto mer använder man kollektivtrafik och förflyttar sig till fots, säger Lisa Holtz.

Mångfald bland deltagare
Drygt 630 äldre personer med olika bakgrund, kön, funktionsvariationer, ekonomi och erfarenheter från hela Göteborg har deltagit. Åldersblandningen har varit stor, och alla stadsdelar finns representerade.
För att samla in synpunkter har man bland annat använt sig av fokusgrupper, anordnat workshops och på olika träffpunkter har seniorerna själva gjort livsberättande filmer.
– Vi har också bjudit in oss själva till föreningar och olika mötesplatser för seniorer.
Basutvärderingen innehåller förutom seniorernas egna erfarenheter också fakta från verksamheter och forskning.

Handlingsplan nästa steg
– Utvärderingen är det första steget i Åldersvänliga Göteborg. Vi har engagerat seniorer för att förstå vilka behov de har för att se vad vi behöver jobba med. Vad saknas idag och hur kan seniorer själva vara med och bidra till förändring?

Nästa steg är att titta på vilka åtgärder som behövs för att bidra till ökad trygghet, hälsa och delaktighet för äldre personer i Göteborg.

– Många som deltagit vill gärna hjälpa till och vara delaktiga i stadsutvecklingen. Många vill också hjälpa till genom att dela med sig av kunskap av till exempel digital teknik till andra seniorer. Att få lämna sin synpunkt och dela sina erfarenheter är väldigt uppskattat, och det är många som tycker att det är roligt att höra vad andra tycker och föra diskussioner.

Nu hoppas Lisa Holtz på att fler seniorer vill engagera sig och komma med egna idéer för att göra Göteborg mer åldersvänligt.

– Vi kommer att skapa en grupp av framtidsutvecklare som består av olika seniorer i Göteborg. Vi kommer att ha drop-in möten där man kan anmäla sitt intresse, eller nominera personer som man tycker skulle passa bra som framtidsutvecklare.