Strandpromenad, grönska och trädäck. I december startar utbyggnaden av Färjenäsparken i mötet med älven. Ny grönska, olika typer av sittplatser och belysning, trädäck, bryggor och ny markbeläggning är några av åtgärderna för att öka tillgängligheten och stärka kontakten med vattnet.

Utbyggnaden omfattar strandpromenaden intill älven mellan Monsungatan och Karl IX:s väg. I december startar arbetet. Träd och buskar som står i strandlinjen kommer att tas ner för att skapa fri sikt över älven och marken kommer att förberedas.

Vid Monsungatan blir det en stor oval gräsyta, omsluten av planteringar och äng med en rad olika örtväxter som backnejlika, prästkrage och käringtand, för att främja biologisk mångfald.

– Piren rustar vi upp och förser med sittplatser och belysning. Längs strandlinjen i mittdelen bygger vi en träbrygga med sittplatser. Allt för att öka tillgängligheten och möjligheten för alla att komma nära vattnet, säger projektledare Niclas Bergendahl, park- och naturförvaltningen.

Använder återbrukat material

Mittdelen får markbeläggning av stenmjöl och två ytor med träd och buskar samt sittflak. Planteringarna avgränsas med tillvaratagna så kallade pålkap, det är den del som sågats av betongpålar som används vid grundförstärkning av byggnader.

Återbruk används även i andra delar berättar Niclas:

– Där det är möjligt använder vi material som vi har i vårt lager. Förutom pålkap har vi till exempel ränndalstenar omkring planteringarna. Av tillgänglighetsskäl får de inte längre användas för att leda bort regnvatten i staden.

Ny och varierad belysning för ökad trygghet

De två små stränderna förses med ny sand. Den befintliga gång- och cykelbanan kommer att få en rakare dragning.

– För ökad trygghet och även tillgänglighet kommer vi också att installera ny och varierad belysning i hela stranddelen, förklarar Niclas Bergendahl.

Invigning i slutet av nästa sommar

I augusti 2023 ska utbyggnaden vara klar. Invigning är planerad till sensommaren och ska innehålla olika aktiviteter.

– Invigningen är ännu bara på planeringsstadiet. Därför är det för tidigt att avslöja mer om innehållet än att det ska inkludera det första stora evenemanget i parken, berättar Niclas Bergendahl.

Färjeläget rustas upp under 2023

Under samma tid som park- och naturförvaltningen bygger ut parken kommer fastighetskontoret att rusta upp det gamla färjeläget i Färjenäs. Planen är att det ska vara klart vid ungefär samma tid som utbygganden av parken.