Grönska, gångstråk och servering. Nästan 1000 göteborgare har svarat på hur de vill att idrottsområdet runt Rambergsvallen på Hisingen ska utvecklas. Stadsbyggnadskontoret gick i somras ut med en enkät för att samla in synpunkter och de 1000 svaren ska nu användas till det kommande arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

– Vi vill framförallt tacka alla som tagit sig tid att besvara enkäten. Det hjälper oss i arbetet med den fortsatta planeringen och ger oss en bra bild över vad allmänheten saknar och önskar av området, säger Agneta Runevad, projektledare stadsbyggnadskontoret.

Stor bredd bland de svarande

– Det är också positivt att det har varit så stor bredd bland de svarande – en jämn fördelning mellan män och kvinnor, människor i alla åldrar, folk som bor i närheten och längre bort har svarat, fortsätter hon.

I enkäten framkommer bland annat att idrottsområdet, och kanske framförallt aktiviteterna, är populära men att det samtidigt uppfattas som tråkigt och inte så inbjudande.  Många uppskattar utomhusbadet men de påpekar också att det saknas grönska och tydliga gångstråk. Många tycker att området skulle vinna på att fräschas upp och att aktivitetsmöjligheterna ska vara kvar men gärna utvecklas.

Många synpunkter handlar också om café eller matservering och att vissa av dagens byggnader behöver renoveras eller göras mer inbjudande.

Fler chanser att lämna synpunkter nästa år

– Svaren har gett oss en känsla för hur de som bor nära och besökare upplever området. Det är ett bra underlag, vissa saker kommer kunna förverkligas men det kommer att vara svårt att få allas synpunkter tillgodosedda, säger Agneta Runevad.

Just nu håller stadsbyggnadskontoret på att ta fram ett samrådsförslag till detaljplanen. Detta ska presenteras under våren/sommaren 2021. Då kommer det finnas nya möjligheter att lämna synpunkter. I samrådsförslaget kommer svaren på enkäten finnas med som bilaga.