Fyra nya nämnder efter årsskiftet. En mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt ökad effektivitet och transparens. Det är syftet med den nya organisationen inom stadsutvecklingsområdet som Göteborgs Stad får vid årsskiftet. ”Vi levererar mycket av det redan i dag. Tanken är att vi ska bli ännu bättre”, säger Henrik Kant, direktör för den nya stadsbyggnadsförvaltningen.

Vid årsskiftet upphör fem nämnder med tillhörande förvaltningar inom Göteborgs Stad: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden och trafiknämnden.

Samtidigt träder fyra nya i kraft: stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfastighetsnämnden. Syftet med förändringen är att Göteborgs Stad ska få en organisation som ger en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess – i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden.

 ”Bra förberedda”

Förändringen ska ge ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

– Det har varit ett stort arbete med att stänga nuvarande förvaltningar och starta upp nya, men jag tycker att medarbetare och chefer gjort och gör ett fantastiskt arbete här ihop med projektledningen och vi är bra förberedda, säger Henrik Kant.

Ska jobba aktivitetsbaserat

Martin Blixt, direktör för nya stadsfastighetsförvaltningen, fyller i och berättar att det finns principer för arbetssätt och för den fysiska placeringen av förvaltningarna. Samarbete står i fokus.

– Ambitionen är att samla våra kontorsarbetsplatser nära Gustaf Adolfs torg med omnejd. Arbetssättet blir aktivitetsbaserat och gränsöverskridande. Målsättningen är att de som jobbar i samma skede och processer ska arbeta nära varandra för att underlätta samarbete– även om man tillhör olika förvaltningar. Jag tror att vi initialt har ett tvåårigt arbete framför oss för att närma oss den målbilden, säger han.

Många förvaltningar och bolag involveras

Ett prestigelöst samarbete mellan direktörerna är också viktigt för att lyckas. Synsättet ska spridas till resten av organisationen. Kristina Lindfors, direktör för exploateringsförvaltningen, förklarar.

– Nu gäller det att involvera alla andra. Förvaltningen kretslopp och vatten och idrott- och föreningsförvaltningen är också oerhört viktiga. Vi knyter oss samman med andra förvaltningar och andra byggande kommunala bolag i staden. Näringslivet, men även civilsamhället, är också jätteviktigt, säger hon.

Nytt system för kundsynpunkter

Anders Ramsby är direktör för stadsmiljöförvaltningen. Han tror att boende, besökare och näringsliv kommer att märka av en skillnad i ett längre perspektiv. Som exempel nämner han den sammanhållna förvaltningen för stadens utemiljöer och drift. Entreprenad och egenregidrift samordnas för att skötseln, av till exempel grönytor och vintervägar, ska bli effektivare och mer följsam.

– Något annat vi kommer att jobba med är hur vi hanterar kundsynpunkter. I dag tas de om hand i tre olika system. Nu är tanken ett gemensamt system för att kunna kategorisera felen och jobba för att felen inte ska ske igen. Förhoppningsvis ska svar på invånarnas frågor komma snabbare också. Under 2023 hoppas jag att vi har ett sådant system på plats, säger han.