Utredning om separat gång- och cykelbro. Den framtida förbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget har varit ute på remiss. Majoriteten vill se en tunnel och det är också det förslag till beslut som lämnas till trafiknämnden. Samtidigt föreslås en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

Det fanns tre förslag på Lindholmsförbindelsen: en tunnel, en 12 meter hög öppningsbar bro och en 27 meter hög fast bro. 46 svar kom in när alternativen var ute på remiss och majoriteten förordar tunneln. Det var två som ville se en bro i stället, Cykelfrämjandet och Naturskyddsföreningen. Allmänheten har också fått tycka till. 150 synpunkter kom in och de flesta ville ha en tunnel.

En bro försämrar exploatering

Det finns flera anledningar till att remissinstanserna tycker att en tunnel är bra.

Ma-Lou Wihlborg, projektledare för förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.

– Många kommunala bolag och förvaltningar har tagit upp stadsbyggnad och framtida exploatering, brofästen och bron påverkar stadsbilden och gör att möjligheten att exploatera på Lindholmen och Stigberget försämras, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen.

Snabbare restid

Stadsbanekvalitéer är något annat som tas upp.

– Här pratar vi om resenärsperspektivet, det som uppskattas mest är restiden. Men det är också robusthet, pålitlighet och liknande. Man är tydlig med att det är tunnel som ger den bästa lösningen här i och med att den är planskild hela vägen.

Enig projektstyrelse

Mindre påverkan på sjöfarten, kulturmiljön, lokala verksamheter och boende lyftes också.

– Remissinstanserna bekräftar i hög grad det som projektet lyft fram i remissunderlaget. Projektstyrelsen för Brunnsbo-Linné via Lindholmen, som består av tjänstepersoner från Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, har enhälligt rekommenderat trafiknämnden och Västtrafiks styrelse att besluta att förbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget ska vara en tunnel.

Utreder gång- och cykelbro

Ytterligare en förbindelse över Göta älv är under utredning och då gäller det en öppningsbar gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Det förslaget utgår från att Lindholmsförbindelsen

Emma Josefson, trafikplanerare på trafikkontoret.

blir en tunnel eller en 27 meter hög bro.

– Vi ser att vi har väldigt svårt att kombinera en 12-meters öppningsbar Lindholmsförbindelse med en öppningsbar gång- och cykelbro utifrån riksintresset för sjöfart, säger Emma Josefson, trafikplanerare på trafikkontoret.

Bidrar till hållbart resande

Gång- och cykelbron ska kosta högst 900 miljoner kronor, ha en segelfri höjd på sex-sju meter i stängt läge, både de som går och cyklar ska ha minst fyra meter trafikyta och målsättningen är att bron ska vara klar senast 12 år efter att kommunfullmäktige fattat beslut.

– Vi ser att bron bidrar till ett ökat hållbart resande. Om bron hade funnits idag hade den haft ungefär 4200 cyklister per dag, vilket skulle göra den till en av de mest använda cykelbanorna i Göteborg. Vi ser också hur en gång- och cykelbron främjar att staden växer över älven och det är en av stadens mer övergripande inriktningar.

Både Lindholmsförbindelsen och gång- och cykelbron var uppe som informationspunkter på trafiknämnden den 17 december. Beslut ska tas den 11 februari 2021.