Planer för innerstadsliknande stadsdel. Under den kommande 15-årsperioden ska Frölunda förändras och utvecklas mycket. 4 500 nya bostäder, nya skolor och attraktivare miljöer ingår i visionen för nya Frölundastaden. 24 november är det digitalt samrådsmöte för alla som vill veta mer om det nya förslaget.

Frölunda är ett av flera utbyggnadsområden som Göteborgs Stad satsar på i sin långsiktiga stadsutveckling. Och nu finns ett planprogam färdigt som stakar ut vägen för hur utvecklingen ska se ut.

– Programmet är en övergripande idé om hur området ska förändras och vilka kvaliteter vi vill uppnå. Planprogrammet ska utgöra ett konkret stöd för pågående och kommande detaljplaner, investeringsbeslut och andra utbyggnadsfrågor, säger Linnea Ekström Finskud, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Ska bli en innerstadslik stadsdel

Programmet för Frölunda riktar in sig på områdena Rud och Järnbrott. Här finns köpcentret Frölundatorg, friluftsområdet Ruddalen och många bostäder. 2035 är tanken att bebyggelsen ska vara mer sammanhållen och området mer innerstadslikt. Visionen är att bygga så att tryggheten ökar.

– Det handlar om att bygga på överblivna ytor och ytor som i dag är parkering. Samtidigt ska de gröna ytorna bevaras. Huvudstråken som går genom området – Marconigatan och Radiovägen – ska stärkas.

Befolkningen i Göteborg ökar och det är anledningen till att Göteborg behöver skapa fler innerstadsliknande områden. I Frölundastaden, som området kallas i det nya planprogrammet, ska det vara nära till service och möten i vardagen, och många resor ska kunna ske till fots eller med cykel.

– Att nå en flerkärnig struktur innebär att vi i vissa lägen inte behöver pendla in till staden – för vi är redan där, säger Linnea Ekström Finskud.

Skola föreslås vid Ruddalens entré

4 500 bostäder, varav cirka 200 radhus, föreslås i det nya programmet. Dessa bostäder är utöver de som byggs just nu i området. Dessutom finns planer för tre till fyra nya skolor, varav en är tänkt att ligga vid Ruddalens entré.

Flera underlag har legat till grund för det nya programmet. Bedömningen är att ett genomförande av programmet ger positiva miljökonsekvenser. Utvecklingen av området bedöms också ge en positiv inverkan utifrån social hållbarhet. Barns bästa har också bedömts och beaktats. 2015 gjordes ett dialogprojekt med elever i årskurs 7 och 8 på Frölundaskolan som har utgjort underlag för programmet.

Chans att ställa frågor

Programmet är på samråd 10 november till 22 december. Onsdag 24 november klockan 17.30 kan den som vill veta mer vara med på ett digitalt samrådsmöte. Deltar på samrådsmötet gör medarbetare på stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, park- o naturförvaltningen och fastighetskontoret.

– Vi kommer att presentera programmet och det finns möjlighet att ställa frågor och dela kunskap i chatten.

Allmänhet, föreningar, företag, remissinstanser med flera som vill lämna synpunkter på planprogrammet behöver göra det skriftligt senast 22 december.

– Vi tar gärna emot alla synpunkter. De sammanställs och läggs med programmet. Kvartal tre nästa år är det sagt att ärendet ska upp i byggnadsnämnden för beslut, säger Linnea Ekström Finskud.