På tisdagen tog Skeppsbron ett stort steg in i en ny tid fylld av vattennära folkliv, miljötänk och kollektivtrafik. Efter byggnadsnämndens klartecken ska Stadsbyggnadskontoret nu kalla till samråd kring detaljplanen. Redan om några veckor väntas ett förslag ligga klart att presenteras för göteborgarna.

Miljön kring Skeppsbron har i många år varit en slumrande baksida där tung trafik omöjliggjort alternativa tankar. Först när Götatunneln stod klar öppnades möjligheten att ge Skeppsbron nytt innehåll.

”Lättillgänglig och människovänlig miljö”

Olika former av dialoger och analyser har löpt parallellt med den planprocess som nu lett fram till ett förslag för ny detaljplan. Det är det här förslaget samrådet har att ta ställning till i höst:

• Skeppsbron ska bli en lättillgänglig och människovänlig miljö där kajer och promenadstråk bjuder göteborgarna att komma nära vattnet. Till och med ett utomhusbad finns med i planerna. Caféer, butiker och restauranger kompletterar miljön.

• Mellan kajstråket och Stora Badhusgatan planeras för tre nya kvarter med cirka 400 lägenheter i skiftande storlekar – både hyresrätter och bostadsrätter.

Terminalbyggnad vid Stenpiren

• Stora Badhusgatan föreslås bli områdets huvudstråk med butiker och trafik av olika slag.

• Vid Stenpiren planeras en terminalbyggnad som kommer att fungera som en ny kollektivtrafikpunkt. Ett nav mellan spårvagnar, bussar och färjor.

• Skeppsbron ska på olika sätt – såväl ekologiska, ekonomiska som sociala – formas till en representant för hållbar stadsutveckling. Solfångare, grönskande väggar och takterrasser på de nya energieffektiva husen bidrar till symbolvärdet.

Samrådet pågår i oktober och november

– Skeppsbron har alla möjligheter att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven, säger Birgitta Lööf, planchef vid stadsbyggnadskontoret som under oktober och november fångar upp göteborgarnas synpunkter på den nya detaljplanen.

Fotnot:
Samrådsplanerna kommer att finnas tillgängliga på på www.goteborg.se från den 30 september.

5A74_3.jpg

”För Rosenlundsverket föreslås en utveckling och effektivisering av produktionen. Byggnaden är unik och kan bli en ikonbyggnad för hållbar energiproduktion.” skriver stadsbyggnadskontoret. Foto: Carin Smederöd

Läs mer:
Vårt Göteborgs artiklar om Södra älvstranden