Göteborg behöver en vision och strategi för Centrala Älvstaden, det slog en enig kommunstyrelse fast på onsdagen. En sådan vision ska tas fram av särskild projektorganisation, direkt under kommunstyrelsen.

Centrala Älvstaden är områdena på båda sidor Göta älv mitt i Göteborg, med Lilla Bommen och Operan som mittpunkter. Hela området inom Vallgraven ingår, liksom Gullbergsvass. På Hisingssidan omfattas Frihamnen och Ringön men också området ända upp till Kvillebäcken och Backaplan.

Komplicerad infrastruktur

Utvecklingen av Centrala Älvstaden anses vara så viktig och speciell att kommunledningen vill ta nya grepp och frångå den sedvanliga organisationen för stadsplanering.

I en skrivelse som antogs enhälligt i kommunstyrelsen sägs det att Centrala Älvstaden karaktäriseras av en komplicerad och mångfasetterad infrastruktur och ägande. Här finns stora miljömässiga utmaningar som hänger samman med hamnverksamheten, de stora trafikflödena och Göta Älv.

”En grannlaga uppgift”

”Det är en grannlaga uppgift att utveckla området på ett sätt som beaktar såväl den ekonomiska som den ekologiska och sociala dimensionen. Vår bedömning är att detta inte enbart kan göras inom ramen för den befintliga politiska eller administrativa organisationen”, skriver kommunstyrelsen.

Stadskansliet får nu i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och bolag ta fram ett förslag till projektorganisation, bemanning, tidplan och budget. Kommunstyrelsen slår dock fast att man vill ha stadsbyggnadskontoret som värd och sammankallande i projektet.