Utvärderingen av arkitektgruppernas förslag för Skeppsbron försenas. Tidigast i slutet av april presenteras en rekommendation för det fortsatta arbetet med detaljplan för området – första etappen av omdiskuterade Södra Älvstranden.

I oktober presenterade fyra konsultgrupper sina idéer om hur Skeppsbron skulle kunna se ut i framtiden. Skisserna hade gjorts på uppdrag av stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB och en utgångspunkt var planprogrammet som kommunfullmäktige godkände i maj förra året.

”Inte tillräckligt väl illustrerade”

Förslagen har sedan analyserats av en utvärderingsgrupp bestående av representanter från stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB, olika kommunala förvaltningar och två stora fastighetsägare på Skeppsbron: Göteborg Energi och Skanska. Enligt planerna skulle utvärderingen vara klar i början av 2008.

Men arbetet har försenats och beräknas nu bli färdigt först senare i vår.

– Vi har fått tydliga signaler om att förslagen inte är tillräckligt väl illustrerade. Det beror på att konsultgruppernas uppdrag var att analysera och ge förslag på områdets struktur, inte gestaltningen av byggnaderna, säger Birgitta Lööf, planchef på stadsbyggnadskontoret och ordförande i utvärderingsgruppen.

Förväntningarna är stora

Redan från början har det varit stort fokus på utbyggnaden av Södra Älvstranden. Från stadens sida har man ansträngt sig för att göra processen så öppen som möjligt. Under 2005 startade Dialog Södra Älvstranden då sex lag, bestående av både arkitekter och vanliga medborgare, gjorde parallella stadsanalyser.

Den intensiva offentliga debatten sedan dess har inneburit att förväntningarna på Södra Älvstranden är stora.

– Vi vill nu ge medborgare och politiker bättre bilder av vad vi tycker man ska uppnå på Skeppsbron. Därför behöver vi ta fram nyckelord för den arkitektoniska gestaltningen som sedan kan ligga till grund för detaljplanen, säger Birgitta Lööf.

Konkret handlar det om att komplettera utvärderingen med miljöbilder för att visa hur en variationsrik kvartersstad på Skeppsbron skulle kunna se ut.

Blandstaden är utgångspunkten – det ska finnas bostäder, kontor, butiker, restauranger, caféer, gröna platser, torg, kajstråk och förhoppningsvis ett utomhusbad.

Många stora frågor ännu olösta

Nästa steg är att ta fram en detaljplan som också ska omfatta ett kvalitetsprogram för husen och de offentliga platserna.

– Många stora frågor är fortfarande inte fullständigt lösta. Hur ska de olika trafikslagen mötas på ett säkert sätt, hur ska Rosenlundsverket se ut i framtiden och vad krävs för bad och båthamn ur risksynpunkt? Det är ett stort och komplext arbete som återstår, säger Birgitta Lööf.

Under hösten väntas ett förslag till detaljplan vara färdig och då tar samrådsförfarandet vid. Innan själva byggandet startar någon gång kring årsskiftet 2009/2010 kommer troligen flera arkitekttävlingar att genomföras.