Nu bearbetas förslagen för Jubileumsparken. Under Stadstriennalen på Bokmässan presenterades idéerna för hur Jubileumsparken i Frihamnen ska utformas. De tre förslagen ska nu bearbetas till ett gemensamt.

Göteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum för debatt om stadsutveckling. Vad passar då bättre än att delta på bokmässans nya temaområde Staden? Där presenterade i fredags tre team sina förslag på hur Jubileumsparken i Frihamnen ska växa fram och hur parken ska fyllas med upplevelser, kultur och grönska:

Atelier Le Balto och Mareld vill stegvis omvandla dagens postindustriella hamnmiljö till en modern park med koppling till grönstrukturen i Göteborg genom att arbeta både med befintlig och ny urban grönska. De föreslår ett parklandskap med nya våtmarker, trädplantering och nedsänkta trädgårdar som binder samman befintliga prototyper, som poolen och bastun, med nya tillägg som gångstråk, utsiktsplatser och platser för urban lek.

Topotek1 tillsammans med Landskapsgruppen fokuserar sitt förslag på parkens möte med vattnet och på en fortsatt dynamisk organisering av parken. De vill skapa en park värdig sitt namn och förslår att hela hamnbassängen görs badbar genom naturlig rening med hjälp av växter. I förslaget är badkultur även fortsättningsvis en betydande del i Jubileumsparkens program både under sommar- och vintertid.

Spridd, Lovely Landskap och Studio Elin Strand prioriterar, med utgångspunkt i feministisk stadsplanering och integration, skapandet av en så kallad kretsloppspark för hela staden i nära relation till det omkringliggande samhället. De har särskilt fokus på parkens funktion för skolor, besökare, boende och verksamma samt lyfter fram köket som en viktig mötesplats och återkommande tema i utformningen av parken.

Ett gemensamt förslag
De tre förslagen ska nu bearbetas och omvandlas stadens gemensamma förslag – som kommer att innehålla delar av alla tre. Nästa steg är att teamen påbörjar sitt arbete med mer specifika utredningar och tester samt detaljerat gestaltnings- och projekteringsarbete.

– Jubileumsparken har vuxit fram i dialog och genom nya samverkansformer. Dialog och öppenhet ska prägla även det fortsatta arbetet. Allt ifrån att bearbeta de tre förslagen till ett gemensamt förslag, till att testa och sedan bygga parken, berättar Amelie Sandow, projektledare byggnation etapp 2021, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Byggnation av etapp ett av Jubileumsparken är planerad att starta under hösten 2017. Den etappen ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Därefter ska parken fortsätta utvecklas under många år.