Två alternativ utreds vidare. Kommunstyrelsen har fattat ett delbeslut om hur ersättningsarenorna för Scandinavium och Lisebergshallen ska placeras. ”Frågan har tagit ett steg framåt”, säger Magnus Sigfusson, direktör för stadsutveckling på stadsledningskontoret.

Under 2017 utreder stadsledningskontoret hur evenemangsområdet kan utvecklas. För att avgränsa uppdraget lämnade projektet en delrapport till kommunstyrelsen där man föreslog två placeringar av arenorna, söder om alternativt norr om Valhallagatan.

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att begränsa det fortsatta arbetet till att utreda de här två placeringsalternativen vidare.

Bakgrunden är att Scandinavium inte lever upp till de krav som dagens evenemang ställer och att Lisebergshallen rivs för bygget av Västlänken. Samtidigt ska utredningen lämna förslag på hur området kan stadsutvecklas och bli mer levande.

– Under hösten är det en intensiv arbetsfas där projektet koncentrar sig på att bedöma de olika placeringsalternativen och möjligheterna till stadsutveckling, säger Magnus Sigfusson.

I maj genomfördes medborgardialoger med göteborgare och besökare. Samtidigt som projektet även haft dialoger med föreningar, idrottsrörelsen, kultur- och näringslivet om deras syn på hur området kan utvecklas.

– I slutrapporten kommer vi att redovisa vad som kommit fram i dialogerna och på vilket sätt de olika placeringarna av arenorna kan leva upp till och möta dessa önskemål. Vi kommer även att lämna förslag på hur Göteborgs Stad kan organisera ägar-, finansierings- och driftsfrågan. Förutom det ingår en analys av de möjligheter marknaden ser.

Vad händer sen?
– Vår tanke är att slutrapporten innehåller tillräckligt med inriktning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fatta beslut om en fortsättning. I så fall kommer ärendet att gå vidare i ordinarie planeringsprocesser, där en rad nämnder och bolag i Göteborgs Stad är inblandade, säger Magnus Sigfusson.

Är det redan klart vilka som ska få bygga de nya arenorna?
– Nej, det är det inte. En del i en fortsättning är just fastighetsnämndens ordinarie uppdrag att markanvisa. Det är först då som det avgörs vem som ska göra något i detta och det är ett beslut som fattas av fastighetsnämnden.

I media har det förekommit uppgifter om att kommunen kommer att skänka mark i utbyte mot att arenorna byggs?
– Det är ett upplägg som både är osannolikt och omöjligt att genomföra. Jag kan se en hel del lagliga hinder, säger Magnus Sigfusson.

– Däremot ingår det i projektets uppdrag att titta på en finansiering där staden samverkar med de inblandade aktörerna på marknaden. Det måste bli en affär mellan staden och de som ska bygga, och den måste följa de regler som finns. Självklart ska all lagstiftning, inriktning och policyer som gäller för staden uppfyllas.