Omarbetad detaljplan visas i tre veckor. Planerna för Korsvägen-området har ändrats. Två hållplatslägen i stället för tre ska ge effektivare byten i kollektivtrafiken och attraktivare stadsrum. Onsdag 23 augusti går detaljplanen ut på granskning. Det blir ett sista tillfälle för allmänhet och andra att yttra sig.

Under våren förra året var detaljplanen för Korsvägen-området – som planeras stå färdigt år 2026 – ute på samråd. Runt 60 stycken yttranden från allmänheten kom på detaljplanen.

– Den största andelen invändningar rörde natur och kulturmiljö. De handlar bland annat om skyddsvärda träd och det gröna sambandet mellan Liseberg och Landeriet. Därutöver har flera fastighetsägare och boende framfört kritik mot Västlänken-projektet som helhet, säger Christian Bruce, planarkitekt.

I den omarbetade detaljplanen som nu ska ut på granskning handlar dock de stora förändringarna om trafiken.

– Vi på trafikkontoret kände själva att vi inte var riktigt framme i samrådsskedet med trafiklösningen. Så vi gick ett varv till. Nu har vi valt att ytterligare samla ihop hållplatslägena. I stället för tre blir det två ganska stora. Det gör att vi kan få effektivare byten i kollektivtrafiken. Vi kommer också att kunna utnyttja Skånegatan bättre, där det finns större kapacitet än Södra Vägen, säger Lina Gudmundsson, projektledare för Korsvägen-området.

Ett körfält för bilar
Ändringarna innebär också att det blir fler och större sammanhängande torgytor där det kan bli riktigt bra stadsrum och mötesplatser. Ytterligare en anledning till det är att bilarna blir av med mycket yta.

– Det kommer att bli ett körfält vid Korsvägen, inte två. Det innebär mer plats för gångtrafikanter, cyklister, bänkar och träd, säger Lina Gudmundsson.

Andra förändringar i den nya detaljplanen rör den gångtunnel som förut var inlagd under Örgrytevägen, mellan Svenska Mässan och östra uppgången.

– Den är inte planerad i första skedet. Men det förbereds för att en sådan ska kunna byggas i framtiden, säger Christian Bruce.

Finns på stadsbyggnadskontoret
Detaljplanen är på granskning i tre veckor, från 23 augusti till 13 september. Den ställs ut på stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20 under perioden. Detaljplanen med tillhörande handlingar finns även att läsa på webben (se länk nedan).

– Att vi går ut på granskning innebär att vi visar upp det förslag som kommunen avser anta. Vi siktar på att planen kan antas andra kvartalet 2018, säger Christian Bruce.