Dialogprojekt om stadsutveckling. Med stöd från Västsvenska paketet har flera av stadens förvaltningar låtit elever på Gamlestadsskolan komma med synpunkter på hur de upplever olika platser sin stadsdel.

– Målet med det här pilotprojektet är att få till ett brett och långsiktigt samarbete mellan stadens förvaltningar och Västsvenska paketet. De kommande nio åren kommer Göteborg vara en stor byggarbetsplats – det är en hel livstid för ett skolbarn, säger Lars Jonsson, arkitektkonsulent på kulturförvaltningen.

Dialogprojektet i Gamlestaden är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret, finansierat av Västsvenska paketet. Det kan ses som ett pilotprojekt för hur arbetet med nya stadsplaner kan komma att gå till framöver.

Roliga och läskiga platser
Eleverna i klass 2A och 3B på Gamlestadsskolan har tillsammans med två designpedagoger fått granska sin närmaste omgivning lite extra noggrant. Vilka ställen är roliga? Vilka är viktiga? Vilka är läskiga? Och vilka är kanske till och med farliga? Resultatet av deras arbete presenteras i en rapport.

Redan 2011 tog Göteborgs stad fram ett verktyg för barnkonsekvensanalys som handläggare kan använda för att lyfta fram hur barn påverkas av föreslagna förändringar. I praktiken används det sällan i direkt dialog med barn och unga. Gamlestaden-projektet har därför försökt kombinera en direkt dialog, med att samtidigt utveckla en metod som kan användas för att lyfta barnperspektivet i fler sammanhang.

”Fantastisk lokal detaljkunskap”
Mattias Westblom är stadsbyggnadskontorets projektledare för stadsutvecklingen i Gamlestaden och var med på barnens redovisning vid det allra sista projekttillfället. Han tror att barnens synpunkter kan tillföra nya dimensioner i hans arbete genom att vidga perspektivet och släppa fram nya tankebanor. Han tror att det kommer bli vanligare att barn får komma till tals i större stadsplaneringsprojekt framöver.

– Det tror jag faktiskt. Barnen är ju både amatörer och proffs i ett. Lite förenklat kan väl sägas att vi tjänstemän står för det utifrånkommande, professionella stadsbyggandet medan barnen har en fantastisk lokal detaljkunskap och ett känslomässigt ointagligt band till stadsdelen.