Lämna synpunkter senast 4 april. Nu kan alla lämna synpunkter på en av tre planer för nya Hisingsbron. Fram till 2 april är järnvägsplanen utställd i Älvrummet vid Operan och i kommunhuset Traktören, Köpmansgatan 20.

Den nya Hisingsbron ska stå klar år 2020 till en kostnad av 3,7 miljarder kronor. Planeringen av storbygget går nu framåt i tre parallella spår:

Det första är en järnvägsplan, eftersom det ska gå spårvagnar över bron.

– Järnvägsplanen har varit ute på samråd tidigare. Vi fick då synpunkter som har arbetats in, säger Eva Rhodin, kommunikationsansvarig på trafikkontoret.

– I planen ingår en miljökonsekvensbeskrivning som nu godkänts av länsstyrelsen, så nu kan järnvägsplanen ställas ut.

Sex körfält
Järnvägsplanen visar spårvägens sträckning i den planerade bron över älven och i de broar som ska ansluta till dagens spår i Östra Hamngatan och Nils Ericsonsgatan.

Enligt förslaget får Hisingsbron sex körfält, där de två i mitten är planerade för spårvagn och buss, med gång- och cykelbanor på båda sidor av bron. Fram till 4 april kan man lämna synpunkter på förslaget.

– Vi kommer att arbeta med de synpunkterna, lämna en ny version till länsstyrelsen för godkännande och sedan till Trafikverket som ska fastställa järnvägsplanen, berättar Eva Rhodin.

Beslut i höst
Den andra planprocessen är en detaljplan för ny bro över Göta älv.

– Detaljplanen har också varit utställd. Staden har fått synpunkter som inarbetats och nu väntas den komma upp för beslut i byggnadsnämnden i maj, med sikte på definitivt beslut i kommunfullmäktige i september, säger Eva Rhodin.

Det tredje spåret är tillstånd för vattenverksamhet (”vattendom”). Göteborgs Stad har gjort en ansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

– Vi måste ha positiva beslut i alla tre tillståndsprocesserna, men det är vattendomen som är den stora, det är där vi troligast kan få ett överklagande, säger Eva Rhodin.

Hon syftar på att kanalsjöfartens intressenter har protesterat mot den låga höjden på bron, 13 meter mot dagens 19 meter.

Tre stora frågor
– Göteborgs Stad har tagit ett beslut om en brohöjd på 13 meter och det arbetar vi för. Nu har vi fått en mängd yttranden över vår ansökan från olika parter och dem håller vi på att gå igenom, säger Eva Rhodin.

– Brohöjden, kollektivtrafikens framkomlighet och fritidsbåtarnas framkomlighet är de tre stora frågorna.

Trafikkontoret har nu en månad på sig att gå igenom yttrandena och bemöta dessa. Sedan, när mark- och miljödomstolen bedömer att beslutsunderlaget är tillräckligt, kallas alla parter till en huvudförhandling, där de får framföra sina synpunkter muntligt.

– Vi hoppas på en huvudförhandling före eller strax efter sommaren. Sedan dröjer det en till två månader innan domstolen avkunnar dom, säger Eva Rhodin.