”Svaren hjälper oss framåt i arbetet”. Inga höga hus nära Korsvägens hörn mot Liseberg. Värna landeriets park ovanför Korsvägen. Och varning för att Lisebergs station stängs när Västlänken är byggd. Det är några axplock ur den flod av synpunkter som nu kommit in om stadsutvecklingsprogrammet för området runt Korsvägen om 10-20 år.

Ett 20-tal myndigheter, företag och institutioner har tyckt till om förslaget, plus några privatpersoner, en bostadsrättsförening och ett 50-tal göteborgare som svarat på en enkät till stadsbyggnadskontoret.

– Jag är nöjd med att svaren hjälper oss framåt i arbetet, vad som är viktigt att gå vidare med, säger Viveca Risberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Liseberg kritiskt
Programförslaget går bland annat ut på att minska biltrafiken i området med hälften, att Örgrytevägen görs om till en grön stadsgata med några nybyggda hus och även höga kontorshus mellan E 6 och Mölndalsån, som kan dämpa bullret från motorvägen.

Liseberg är kritiskt på flera punkter, till exempel till ett högt hus bakom det nya, vinkelformade hus i hörnet mot Liseberg som ska inrymma Västlänkens uppgång med småbutiker och kaféer. Liseberg varnar för att huset kommer att skugga Korsvägen.

– Vi har haft diskussioner om höjden på byggnaden för Västlänkens uppgång. Men det huset är nu nedjusterat till bara tre våningar, ett förslag som finns med i den detaljplan som byggnadsnämnden beslutade gå ut med i förra veckan, säger Viveca Risberg.

– Däremot vill vi med programmet få en diskussion om hur bebyggelse utefter Örgrytevägen skulle kunna se ut. Det är ett område som i planeringsunderlaget ”Höga hus i Mölndalsåns dalgång” pekas ut som möjligt för högre bebyggelse.

Inget beslutat om Lisebergs station
Av Trafikverkets synpunkter framgår att det är tveksamt om det kommer att stanna tåg vid Lisebergs station när Västlänken är byggd om tio år och det finns en station vid Korsvägen: ”Trafikverket vill informera om att det idag är oklart vilken funktion som stationen kommer att ha i framtiden och om det kommer att stanna tåg för av- och påstigning.”

– Det där fick vi höra talas om ganska sent, i slutet av januari, när programmet var nästan färdigt. Därför har vi skissat att stationen finns kvar och används för bland annat långväga regiontåg och expresslinjer, säger Viveca Risberg.

Inget är beslutat ännu, mycket beror på om tågbolagen tycker att det är motiverat att stanna vid Lisebergs station och med vilka tåg. Västtrafik har också uppgett att Lisebergs station kan bli viktig om det blir störningar i Västlänken, eftersom man då kan leda om tåg den vägen.

Landeriparken grävs upp
– Från stadens sida tror jag att det skulle vara bra om Lisebergs station kan leva kvar, som reservstation och för extratåg vid stora evenemang i närheten, säger Viveca Risberg.

Göteborgs Stadsmuseum instämmer i nästan allt som föreslås i programmet, men tycker att Johannebergs landeripark, ovanför Korsvägen, kan utvecklas och bör få slippa en skissad nybyggnad strax söder om trädgården.

När Västlänkens station byggs vid Korsvägen kommer större delen av landeriparken att grävas upp och sedan återställas. Stadsmuseet vill ta tillfället i akt och ”omgestalta och utveckla” parken.

– En utvecklad landeripark kan fylla en mycket värdefull funktion som grön och lugn oas ovanför Korsvägen. Parken har i många omgångar förminskats och det som är kvar av grönska bör värnas, tycker Stadsmuseet.

Ny version senare i år
Arbetssättet med stadsutvecklingsprogram är nytt för Göteborg, det första togs fram 2014 för Centralen-området. Länsstyrelsen och Göteborgsregionen (GR) är positiva till arbetssättet.

”Det är ett modernt, nyskapande och modigt sätt att hantera en annars relativt statisk form som över tid riskerar att få en mer hämmande än utvecklande funktion” skriver GR i sitt svar.

Projektgruppen ska nu arbeta vidare med förslaget och komma med en ny version senare i år.

– Kanske kommer vi med delrapporter innan dess, som i så fall publiceras på vår hemsida. Och så syr vi ihop det i en version 2.0 mot slutet av året, säger Viveca Risberg.