Detaljplanen går ut på samråd. Trafikområdet kring Götatunnelns mynning behöver byggas om. Detta för att förbereda för påfarten till den nya Hisingsbron och för fler bostäder och kontor i anslutning till centralstationen. På torsdag den 10 april presenterar stadsbyggnadskontoret sitt förslag om att sänka ner en bit av Götaleden. Under samrådstiden kan alla lämna synpunkter på planerna.

När den nya bron över Göta älv byggs kommer den södra påfarten att ligga i anslutning till Stadstjänaregatan, som en förlängning av den lilla bro som idag leder mellan centralstationen och Gullbergsvass. Därmed kommer det inte längre gå att köra in till Gullbergsvass den vägen. Samtidigt är trafikkorsningen vid den andra infarten till området, i höjd med gasklockan, en av de mest olycksdrabbade platserna i Göteborg.

Nya kvarter kan knyta ihop centralen och Gullbergsvass
Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med statliga Trafikverket skissat på hur området kan byggas om sedan januari förra året. Förslaget som nu presenteras går ut på att sänka ner Götaleden, från Stadstjänaregatan och bort till Falutorget i höjd med gasklockan. Det är en lösning som på sikt skulle göra det möjligt att bygga ett tak över leden. Därmed frigörs ytor för att bygga nya stadskvarter som knyter ihop centralstationen och Gullbergsvass.

– Idag är mycket av marken runt om centralstationen till för bilar. Vi ser att det finns många kvadratmeter som skulle kunna användas till kontor, bostäder och handel – sådant som en stad behöver i den centrala kärnan, säger Anna Samuelsson, planarkitekt.

Planerna på nya kvarter ovanpå Götaledens tak ligger minst femton år fram i tiden. Men den nya bron över älven ska börja byggas 2016. Och då behöver den nya infarten till Gullbergsvass, som planeras ligga i höjd med Kämpegatan, vara färdig.

Ett omfattande arbete
– Det kommer hända mycket i det här området framöver. För att lösa det behöver vi börja med att göra de stora infrastruktursatsningarna.

Att sänka ner Götaleden kräver träget arbete och många schaktmaskiner, konstaterar Anna Samuelsson. 800 meter väg ska enligt förslaget sänkas sex meter. Utöver den 40 meter breda vägbanan behöver ytterligare 20 meter på varje sida grävas ut.

– För att inte väggarna ska glida ut på vägbanan måste man gräva ur ett större område och fylla sidorna med cellplast och lättfyllnad. Så det är väldigt mycket lera som måste bort.

Öppet samrådsmöte i Älvrummet på torsdag
Nedsänkningen beräknas kosta 900 miljoner. Det finansieras till hälften via Västsvenska paketet och till hälften av Göteborgs Stad.

Samrådstiden kring detaljplanen, då både berörda fastighetsägare och allmänheten kan komma med synpunkter, pågår från 9 april till 20 maj. Torsdagen den 10 april 17.30 hålls ett öppet samrådsmöte i Älvrummet vid Kanaltorget. Då finns representanter från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret på plats för att presentera förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.