Framtidsbilder i nytt stadsutvecklingsprogram. Den första versionen av ett stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet går ut på remiss i veckan. Programmet presenterar en rad framtidsbilder som underlag för en diskussion om hur området kan komma att se ut om 10-20 år.

Området kring Korsvägen har många roller. Både för regionalt viktiga verksamheter och den nära stadsmiljön.

Här möts universitetet, evenemangsstråket, kulturinstitutioner och museer sida vid sida. Här finns skolor, bostäder och en lugn stadspark i en del av staden som också har att förbereda sig för Västlänken, utökad kollektivtrafik och rad aktörers önskan att utveckla sina fastigheter. Allt detta bidrar till att stadsmiljöfrågan behöver belysas i ett större sammanhang.

Som ett hjälpmedel i det övergripande arbetet presenteras nu ett stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet version 1.0. Tidigare har liknande stadsutvecklingsprogram sammanfattat utmaningarna kring Centralen.

Sammanfattar tankarna
– Programmet ska ses som en förklaring till hela området i stort. I den här första versionen handlar det om en ganska grov skiss, men senare kommer vi både att göra ett större utsnitt av staden och bli mer precisa, säger projektledare Viveca Risberg på stadsbyggnadskontoret.

– Vi vill vara tydliga med att det här inte är ett program enligt Plan- och bygglagen, utan mer har uppgiften att sammanfatta tankarna från den process där sex förvaltningar arbetat med frågor runt det framtida Korsvägen och att öppna för dialog.

Remisstiden påbörjas fredagen den 5 februari kommer att pågå fram till 20 mars. Här har även allmänheten möjlighet att bidra med synpunkter.

För- och nackdelar
– Det skulle vara särskilt intressant att få in idéer om hur staden kan komma att se ut om 20 år. Tankar om fördelar och nackdelar med att förändra den storskaliga karaktären som delar av området idag, säger Viveca Risberg som tillsammans med sina kollegor redan, genom brett upplagda medborgardialoger, fångat upp många synpunkter kring Korsvägenområdets framtid och hur det upplevs idag.

Remissvarens första uppgift blir att fungera som ett inpass i arbetet med detaljplanen för station Korsvägen. Planen, som är på samråd den 6 april till den 17 maj, visar förslag på själva Korsvägen och byggrätter för Västlänkens uppgångar.
Den detaljplanen kommer att följas av ytterligare en rad de närmaste åren.

Parallella uppdrag
– Redan nu finns det ett planuppdrag för en detaljplan inför universitetets om- och tillbyggnad. Ett annat uppdrag studerar möjligheten till en Västlänken-uppgång utefter Johannebergsgatan, som ett tänkbart alternativ till det tidigare förslaget nära Renströmsparken, säger Viveca Risberg.

Från remisstidens start 5 februari finns Stadsutvecklingsprogram Korsvägenområdet tillgängligt på webben. Adress: goteborg.se/byggabo

Vidare kommer programmet att presenteras på en utställning i Traktörens källare, Köpmansgatan 20, från 16 februari. Där kommer det också att arrangeras två informationstillfällen veckorna 8 och 9.

Dessutom planeras det för en stadsvandring i början av mars. En andra version av stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet väntas ligga klar i slutet av året.