Förstudie snart klar. Gasklockan har förvandlats till en grönskande vertikal park, det är karnevalsyra vid Skansen Lejonet och ett innovationscentrum har flyttat in i postterminalen. Det är några av de kreativa framtidsdrömmarna som presenterades när Älvstranden Utveckling gav en förhandsglimt av innehållet i förstudien.

Sedan i höstas pågår arbetet med att ta fram en förstudie av hur Gullbergsvass kan utvecklas. Med ett läge i Göteborgs allra centralaste delar finns potential att förverkliga Älvstadens vision om att stärka kärnan, möta vattnet och skapa platser som är tillgängliga för hela staden.

6D8A.jpg
En av grundtankarna är att utgå från Gullbergsvass historiska arv när man blickar framåt. I framtidskisserna har flera karaktäristiska platser förvandlats till rum för aktiviteter som skapar liv och rörelse.

Lejonkarneval och vertikal växtlighet
– Drömmarnas kaj, som redan nu är en poetisk plats, utvecklas till lilla Venedig. Gasklockan bevaras som landmärke och får nytt liv som studentbostäder eller vertikal park, säger Erik Giudice på EGA Erik Giudice Architects som tagit fram skisserna.

Postterminalen får en helt ny funktion – som ett kulturellt nav, konstskola eller innovationscentrum. Vid Skansen Lejonet arrangeras Lejonkarnevalen och i den stora depåhallen är det basketturneringar och marknader som drar folk.

Gullbergsvass ska bli tillgängligt
Med idéskisserna förankras själva tillvägagångssättet i stadsutvecklingen av Gullbergsvass – innehållet kommer före strukturen. Därför är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt öppna upp området genom att skapa nya förbindelser.
DEC_4.jpg

– De aktiviteter som uppstår ger sedan ge avtryck på den formella planeringen. När man börjar använda en plats hittar man nya utvecklingsområden, säger Erik Giudice.

Samtidigt presenteras tre olika tänkbara strukturer för Gullbergsvass: Kvartersstaden, Europastaden och Klusterstaden.

Lugn kaj eller urban älvfront?
Kvartersstaden följer ett historiskt rutnät som bygger vidare på den befintliga staden. Bebyggelsen runt den centralt belägna parken har hög densitet medan husen längs den lugna kajen är lägre.

Europastaden har istället en tät, intensiv och urban älvfront i norr.

– Där är bebyggelsen mer offensiv. Fördelen med att ha högre hus där är att det bara är älven som skuggas. I söder, mot spårområdet, ligger den lugna soliga parken som också blir entré till Göteborg, säger Erik Giudice.

Klusterstaden ger småskalig variat ion
Med Klusterstaden skapas variation i en sammanhängande stadsväv. En chans för Göteborg att få ”medeltidskvarter” med småskalig känsla och intensiv täthet.

– Allt är mindre och närmare. Utmed älven finns ett parkstråk och genom att göra kanaler kan man möta vattnet som i Venedig eller Amsterdam, säger Erik Giudice.

Förstudien, som presenteras i sin helhet på en sopplunch i Älvrummet den 26 mars, är starten på en stadsutvecklingsprocess som kommer pågå i många år framåt. Det tar tid att skapa stadsliv på en yta motsvarande 200 fotbollsplaner som domineras av asfalt och spår.

– Men det finns många möjligheter också på kort sikt. Drömmarnas kaj, Skansen Lejonet och hallarna i Gullbergsvass är exempel på platser som kan utvecklas inom några år, säger Erik Giudice.

205E.jpg

1B98.jpg