Workshop gav bra resultat. Med en nylanserad 3D-tjänst på nätet, och en uppföljande kreativ workshop togs i veckan viktiga steg på det stadsutvecklingsprogram för området kring Korsvägen som väntas bli klart i höst.

Stadsbyggnadskontoret använder ett antal parallella spår för att försöka fånga upp göteborgarnas tankar och synpunkter inför det nya stadsutvecklingsprogram för området kring Korsvägen, Näckrosdammen och Örgrytevägen, som enligt planerna ska vara klart före årets slut.

Det stora informationsmöte som i början på maj arrangerades på Stadsbiblioteket följdes i slutet av månaden upp med att ett nytt 3D-verktyg gjordes tillgängligt för allmänheten. Via stadsbyggnadskontorets hemsida ges göteborgarna nu möjligheten att ta del av tänkta framtidsprojekt.

Lämna egna synpunkter

– Det är en ganska realistisk bild där man till exempel kan se hus och berg. Som besökare kan man sedan gå in i modellen från olika håll. Där finns också kortfattade texter och möjligheter att själva komplettera med egna kommentarer, beskriver projektledaren Viveca Risberg den nya tjänsten.

Till förra veckans uppföljande workshop kom ett 20-tal personer för att diskutera vad som bör prioriteras i området när bland annat tågtunneln Västlänken skapar nya förutsättningar. Ett försök att blicka framåt och se nya möjligheter.

– I framtiden måste vi minska den yta som är till för bilar och föra över till kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Men vi kan inte bara se på området som en trafikmiljö utan vi måste också föra ett resonemang om vad som händer i kanten mot gaturummet och parkrummet, säger Viveca Risberg.

Grönska och bostäder

Många av deltagarna i tisdagens workshop bor i det aktuella området. Efter en kort tillbakablick och introduktion delades man in i grupper för att utväxla tankar och idéer.

– Vi tyckte att mötet fungerade väldigt bra – över våra förväntningar, säger Viveca Risberg och fortsätter:

– Vi fick in många olika tankar och åsikter av olika karaktär, och med skilda ståndpunkter. Generellt kan man väl säga att många poängterar vikten av det gröna, och att åsikterna gick isär om hur mycket som kan byggas i området. Men många sa att om det ska byggas är det viktigt att få in fler bostäder för att ge liv åt området.

Efter sommaren kommer en sammanfattning av mötet och de olika förslagen att presenteras på stadsbyggnadskontorets hemsida. Där finns det också fortsatt möjligheter att själva navigera runt i 3D-modellerna och komplettera med egna synpunkter.