Tre års arbete pekar ut vägen. 2011 fick Göteborgs stadsdelar i uppdrag att ta ett större ansvar för samhällsplaneringen. Örgryte-Härlanda är nu först ut med att presentera en Lokal utvecklingsplan som stöd inför kommande projekt.

Önskemålet om större lokal delaktighet i samhällsplaneringen utgår från tanken att varje stadsdels behov och önskemål redan ska vara kartlagda när ett nytt projekt blir aktuellt.

Fyra medborgardialoger
Med andra ord: Hur tar man tillvara stadsdelens och medborgarnas egna önskemål bäst inför en stundande förändring?

– Det här är starten för vidare dialog, snarare än ”precis så här ska det bli”, säger Andreas Karlberg på utvecklingsavdelningen i Örgryte-Härlanda.

Tre års arbete låg bakom den utvecklingsplan som stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda antog strax före jul.

Förutom tillvaratagandet av medarbetarnas egna kunskaper och synpunkter, har fyra medborgardialoger arrangerats. Dessutom har den arbetsgrupp som formulerat planen hämtat stöd ur aktuell statistik.

Önskemål om kollektivtrafik till Delsjön
Örgryte-Härlanda utvecklingsplan är indelad i tre olika kategorier: Kompletterande bebyggelse, Stråk och barriärer och Park och natur.

Bland förslagen märks bland annat önskemål om kollektivtrafik till Delsjön och trygghetsinsatser i Redbergsparken och Olskroken, men planen pekar oftare ut vägen än identifierar exakta åtgärder, och är alltså i första hand tänkt att fungera som ett underlag inför en fortsatt dialog.

– När vi från stadsdelsförvaltningen går ut och pratar med medborgare kan vi tack vare den lokala utvecklingsplanen säga att: ”De här värdena, och de här utmaningarna, framkom förra gången vi var här och pratade. Är det fortfarande så, eller har någonting förändrats?”, förklarar Andreas Karlberg.

Sedan Örgyte och Härlanda gick samman i en gemensam stadsdelsförvaltning 2011 har redan tidigare två planer antagits: Folkhälsoplanen och Barn- och ungdomsplanen.