Delrapport klar. Söder eller norr om Valhallagatan? Över eller på båda sidor? Nu får kommunstyrelsen i Göteborgs Stad förslag på hur de nya arenorna kan placeras i evenemangsområdet.

Läs delrapporten
Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen

Den 23 augusti kommer ärendet om ersättningsarenorna för Scandinavium och Liseberg upp för behandling i kommunstyrelsen.

Har utvärderat fyra olika placeringar
Under 2017 utreder stadsledningskontoret i Göteborgs Stad hur evenemangsområdet kan utvecklas och det aktuella ärendet är en delrapport. Bakgrunden är att Scandinavium inte lever upp till de krav som dagens evenemang ställer och att Lisebergshallen rivs för Västlänksbygget. Samtidigt ska utredningen lämna förslag på hur området kan stadsutvecklas och bli mer levande. Inför höstens arbete och slutrapporten vill projektet att politikerna avgränsar uppdraget.

– Projektet har tittat på ett stort antal placeringsalternativ och utvärderat fyra placeringar av arenorna utifrån 20 olika kriterier. Nu är förslaget att höstens arbete inriktas på två av dem, eftersom de bäst motsvarar det som ska uppnås, säger Magnus Sigfusson, direktör för stadsutveckling på stadsledningskontoret.

De två alternativ som projektet förordar är en placering av arenorna söder om Valhallagatan alternativt en placering norr om. Förutom ersättningsarenorna för Scandinavium och Lisebergshallen har projektet kommit fram till att Valhalla sporthall A behöver ersättas oavsett var ersättningsarenorna placeras. Den nya hallen föreslås få minst dubbelt så stor läktarkapacitet mot idag. I båda förslagen ligger arenorna direkt intill varandra och bildar en helhet.

Vill ha ett utökat uppdrag
– Det finns flera fördelar med att arenorna byggs intill varandra, bland annat kan man ha gemensamma logistikytor och restauranger, försäljning, mediacenter, uppvärmningsytor med mer kan samnyttjas, säger Magnus Sigfusson. Genom att bygga samman arenorna blir den totala markytan som krävs mindre än vid tre fristående arenor. Det blir effektivare helt enkelt.

Projektet vill också ha ett utökat uppdrag för att titta närmare på exploateringsmöjligheterna. Eftersom det är arenorna kombinerat med stödjande stadsutveckling som utgör, och kan utveckla, områdets konkurrenskraft.

– I vårt uppdrag ingår att ha samtal med olika intressenter och samtliga byggintressenter har uttryckt att de behöver veta vilken mark som är möjlig för exploatering, så att de kan utveckla sina förslag. Vi vill att området som utreds även omfattar mark öster om Skånegatan, säger Magnus Sigfusson.

6290.jpg
Projektet har också utrett placering över Valhallagatan/på Valhalla sporthallar och var sida om Valhallagatan.