Skyddas, flyttas eller ersätts. Bygget av Västlänken bedöms påverka cirka 500 av stadens träd. Nu pågår planering för hur de ska tas om hand. Om träden inte kan skyddas på plats kommer de att flyttas eller ersättas med nya träd.

Trafikverket har gjort en inventering av alla träd som på ett eller annat sätt kommer drabbas av bygget av Västlänken. I de partier där tågtunneln går genom lermark och behöver byggas i öppna schakt kan träden inte stå kvar under byggtiden. Träd kommer även att påverkas av trafikomläggningar som sker i samband med bygget.

200 av de träd som berörs står i Kungsparken, vid Södra Allégatan och på Haga kyrkoplan. Även träd vid Korsvägen, Kvarnberget och i området kring centralen och Skansen Lejonet kommer påverkas.

Karin Malmquist, projekteringsledare på Trafikverket, har gjort en övergripande analys av vilka träd som berörs av bygget och på vilket sätt. Utifrån det kommer Trafikverket tillsammans med Göteborgs Stad ta beslut om vad som ska hända med varje träd. I Västlänkens budget är totalt 75 miljoner avsatta för arbetet.

Skärmar och extra näring
När det gäller träd som berörs av trafikomläggningar kommer det i de flesta fall gå att skydda på plats, enligt Karin Malmquist. Det kan handla om skärma av dem med plank så att de inte blir påkörda, beskära kronan och ge dem ett tillskott av näringsrik jord för att de ska stå emot påfrestningar bättre.

Av de träd som måste tas bort på grund av bygget kommer cirka 165 att flyttas och 200 att ersättas av nya träd. Beslutet om ett träd kan flyttas eller inte beror på flera faktorer: Hur gammalt trädet är, hur det mår och vilka chanser det bedöms ha att klara en flytt.

– Vi vill vara minst 80 procent säkra på att trädet klarar av en flytt, säger Karin Malmquist.

Möjligheterna att flytta ett träd beror också på var det står.

– Det är mycket lättare att flytta ett träd som står med bara jord runt om, än ett träd som står vid en hårdgjord yta, till exempel en gata. Bland annat kan det vara ledningar under marken som rötterna har tråcklat in sig i.

Flest berörda träd i Haga
Många av de äldre träd som är aktuella att flytta finns i området där station Haga planeras ligga. En del finns också vid Bergslagsbanans gamla stationsbyggnad nära Centralstationen.

Att flytta ett stort träd är en ganska omfattande procedur, enligt Karin Malmquist. Det måste finnas en bra alternativ plats där trädet kan planteras, med bra markförhållanden och helst inte så långt bort. Stora träd måste nämligen transporteras stående, eftersom jordklumpen som omger rötterna är så tung. Då kan både luftledningar och skyltar behöva tas ner för att det ska gå att köra trädet genom staden.

– Det är ganska mycket förberedelser. Men sedan tar själva flytten inte så lång tid – troligtvis en dag, säger Karin Malmquist.

Några kan kanske flyttas inom Kungsparken
Ansvaret för att hitta nya platser för träd som behöver flyttas ligger på park och naturförvaltningen.

– Vi utreder frågan och har inget konkret svar att ge i dagsläget. Några träd kanske kan flyttas inom Kungsparken. För de andra kan man hitta andra ställen i staden, säger Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare.

Av de 200 träd som kommer behöva tas ned är de flesta mindre träd som inte är så gamla. Men det finns också en del äldre träd som är för svaga för att klara en flytt.

– Det kan till exempel vara almar som börjat få almsjukan. Då får vi fundera på hur de kan kompenseras, säger Helena Bjarnegård.

Är trädfrågan känslig inför bygget av Västlänken?
– Göteborgarna är väldigt engagerade i trädfrågan i allmänhet och Västlänken kommer ju beröra väldigt många träd. Så det är klart att göteborgarna vill veta hur påverkan ser ut och vad som kommer hända med träden.

Hur kommer det sig att träd uppfattas som så viktiga?
– Jag tror att det är mänskligt. Engagemang för träd är något man ser överallt, inte bara i Göteborg. Jag tror att en förklaring är att träd står för kontinuitet. De kan bli äldre än vad vi människor kan, och på något sätt är det som att de alltid har funnits.