750 boende har tyckt till om sin stadsdel. Idag presenteras ett förslag på lokalt utvecklingsprogram för Västra Göteborg. ”Det finns mycket intresse och idéer för stadsdelens utveckling hos medborgarna, och nu får vi äntligen ett verktyg för att ta med de här åsikterna i vår långsiktiga planering”, säger Astrid Tunås, utvecklingsledare för det lokala utvecklingsprogrammet.

Förslaget Utveckla Västra Göteborg

Arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet började för drygt två år sedan.

– Vi har mycket statistik om Västra Göteborg, men vi har inte alls haft samma kunskap om vad medborgarna tänker och tycker om sin stadsdel, förklarar Astrid Tunås.

Dialoger på bred front
För att ändra på det har stadsdelen genomfört dialoger med cirka 750 medborgare.

– Vi har dels haft öppna dialoger där vem som helst har kunnat delta, men vi har också haft möten på till exempel öppna förskolor och på träffpunkter för seniorer för att få en så bred bild som möjligt, säger Henrik Hellström, utvecklingsledare stadsutveckling i Västra Göteborg.

Och det är många synpunkter som har kommit fram. Fler mötesplatser, bättre färjetrafik mellan öarna och cykelväg längs med kusten är exempel på vad många har önskat sig.

– Dessutom är trafiken en stor och viktig fråga, säger Astrid Tunås.
– Många är oroliga för farliga korsningar på barnens skolväg och så tar de bilen och skjutsar för att barnen ska komma fram på ett säkert sätt. Problemet är att det då blir ännu mer trafik på skolvägen, och det här är något vi får ta med oss vidare i planeringen.

Barnens synpunkter hörs i programmet
Men det är inte bara de vuxna som har fått lämna synpunkter, även barnen har tillfrågats vad de tycker om sin stadsdel.

– Vi har besökt åtta stycken klasser i årskurs fem på olika skolor, och det är slående vad miljömedvetna barnen är, säger Astrid Tunås.
– Men de efterfrågar också mer att göra på fritiden, och bättre belysning så att de inte ska behöva känna sig rädda när de till exempel cyklar hem från träningen.

Förslaget till lokalt utvecklingsprogram presenteras på förmötet till stadsdelsnämndens möte torsdag den 23 mars, och om det antas är tanken att det ska vara en aktiv del i stadsdelens utvecklingsarbete.

– Vi ska använda det som underlag vid till exempel remisser eller när vi samverkar med olika fackförvaltningar i staden, säger Henrik Hellström.

Uppdateras en gång per mandatperiod
Men dokumentet i sig ska också fortsätta att uppdateras, enligt planen en gång per mandatperiod.

– Vi har insett hur mycket intresse som finns så vi kommer definitivt att utveckla vårt arbete med de här dialogerna, säger Henrik Hellström.

– Vi har länge gjort brukarenkäter där vi tar reda på vad de som använder sig av våra kärnverksamheter tycker, men det är många som bor i stadsdelen som inte är brukare och deras röster måste också få en chans att höras i samhällsplaneringen.