Förslag från områdets fem största fastighetsägare. Med Vision Älvstaden som utgångspunkt har fastighetsägarna skissat på en övergripande struktur för framtidens Backaplan. Konceptet är en grön, tät blandstad med sammanhängande kluster för handel.

Under våren har fem fastighetsägare på Backaplan – Balder, fastighetskontoret, JPA, Coop Fastigheter och Platzer Fastigheter – tagit fram ett gemensamt förslag på hur de vill att Backaplan ska utvecklas de närmsta tio åren.

Det handlar om att förvandla området till en tät blandstad som rymmer 5.000 lägenheter och 300.000 kvadratmeter verksamhetsyta – där ungefär hälften utgörs av handel.

Kvarteren ska kännas välbekanta
Det engelska arkitektkontoret BDP, som anlitats av fastighetsägargruppen, har visualiserat en ”väldigt urban plats som samtidigt känns göteborgsk”. Man ska känna igen karaktären på kvarter och gaturum.

– Vi har tittat på vad som kännetecknar de urbana formerna i centrala Göteborg och använt proportionerna till Backaplan. Förslaget har ett sammanhängande rutnät där bebyggelsen är lägre vid de smala gatorna och högre vid de bredare, säger Francis Glare från BDP.

Bostäder i norr, affärer i söder
Förslaget utgår från Vision Älvstadens tankar om att stärka regionkärnan genom förtätning, närma sig vattnet och hitta lösningar som kopplar ihop stadens olika delar med varandra.

Även om fastighetsägarna vill ha en blandstad föredrar man stora sammanhängande kluster av handel för att området ska bli kommersiellt gångbart – och tyngdpunkten för det ligger i områdets södra del.

I norra delen finns bostadsområden med service, skola och förskola. För att hålla ihop delarna till en helhet föreslås att trafiken inte koncentreras till ett stråk utan sprids ut.

– Stadsmiljön ska vara så varierad som möjligt. Skalan på bebyggelsen förändras – den blir lägre i områdets centrum – och det ska finnas en urban park och gröna boulevarder, säger Francis Glare.

Många privata fastighetsägare
Nu ska stadsbyggnadskontoret utvärdera förslaget och tillsammans med fastighetsägarna arbeta vidare med området. Eftersom en majoritet av marken på Backaplan ägs av privata fastighetsägare är samarbetet viktigt för att kunna genomföra Vision Älvstaden. Göteborgs Stad äger 17 procent av kvartersmarken, befintliga gator och marken för Knutpunkt Hjalmar.

Från stadens sida är man nöjd med att fastighetsägarna fått in handeln i en kvartersstad.

– Men så här kommer det inte se ut när det är färdigt. Det här förslaget har blandade funktioner, är tät och intensiv med gång- och cykelstråk. Men området måste också bindas ihop med Frihamnen på ett naturligt sätt. Det har man inte tittat på, för det ingick inte i uppgiften, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Göteborgarna får tycka till
Han tror att detaljplanearbetet blir färdigt under 2017. Först ska ett programförslag tas fram som göteborgarna får ge synpunkter på.

– Programförslaget ska vi gå ut och prata om tills folk är trötta på oss. Det är då det blir bra, säger Björn Siesjö.

5562.jpg