Pilotprojekt för Västsvenska paketet. E45:an mellan den nya Hisingsbron och gasklockan ska få en överdäckning med plats för täta stadskvarter. I vår startar förberedelserna med att gräva ner ledningar. Under flera år framåt kan trafikanterna räkna med att få anpassa sina resor – byta färdsätt eller ta en annan väg.

Läs också: Täta stadskvarter i detaljplanen för nya Centralenområdet [2015-01-26]

De 800 metrarna mellan Stadstjänargatan och Falutorget vid gasklockan är först ut i arbetet med att förvandla Centralenområdet till en attraktiv stadsmiljö. Här sänks Götaleden ned och ovanpå läggs ett lock där det så småningom ska växa fram ny bebyggelse, grönska och kvartersgator.

Projektet sker i samarbete med Trafikverket och i mars beräknas de förberedande arbetena starta. Det rör sig bland annat om ledningsomläggningar och rivning av byggnader. Flera lokalgator på Gullbergsstrand berörs, men i första skedet påverkas inte trafiken på E45:an nämnvärt.

”Enkelt och förutsägbart”
Sommaren 2016 sätter första byggetappen i gång. Under byggtiden hanteras trafiken i enlighet med den vision som tagits fram inom ramen för Västsvenska paketet.

– Det ska vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination. Men det kan innebära att man måste resa på annat sätt eller att det tar längre tid att komma fram, säger Sören Gustafsson på trafikkontoret.

Fem strategier, ett för varje trafikslag, har tagits fram. Näringslivets transporter med gods leds om runt projektet medan kollektivtrafiken leds igenom.

– Det ska också vara möjligt att cykla igenom på cykelvägar med god kvalitet: överskådligt, asfalterat och upplyst. Även fotgängare ska kunna gå igenom på ett säkert och tryggt sätt, säger Sören Gustafsson.

Stora trafikflöden måste ledas om
För bilisternas del kan det vara värt att fundera på att byta färdmedel. Helst ser man att bilar och övrig trafik åker förbi projektet och de som måste igenom vägleds på ”klokt sätt”.

– Det här är ett väldigt trafikerat område, varje dygn passerar 60 000 färdmedel på E45:an. Centralen är en stor målpunkt. Det är också mycket trafik till Nordstans p-hus som är viktig för handlarna. De som parkerar där står för en stor del av inköpen, säger Sören Gustafsson.

Arbetet med överdäckningen beräknas vara klart 2020 och då ska det finnas fler kopplingar över Götaleden till Gullbergsvass och Gullbergsstrand. Bland annat vid Falutorget och väster om den nya Hisingsbron.

– Det är för att få ett robust gatunät med alternativa körvägar. Då blir det mindre sårbart, säger Sören Gustafsson.

Men nedsänkningen av Götaleden är bara början. Samtliga stora infrastrukturprojekt som genomförs de närmsta 15-20 åren berör Centralområdet.

Uppmuntrar till ändrade resvanor
Att informationen till trafikanterna fungerar är avgörande för att undvika irritation och trafikkaos. Stadstjänargatan–Falutorget fungerar som pilotprojekt för Mobility Management inom Västsvenska paketet.

Konkret innebär det en rad olika åtgärder för att påverka trafiken som de olika aktörerna – Trafikverket, trafikkontoret och Västtrafik – kan använda sig av. Tanken är att uppmuntra människor att ändra sina resvanor för att minska trängsel och köer.

Nyhetsbrev till arbetsgivare och vecko- eller månadsvis information om de stora projekten ingår i strategin.

– Dessutom prövas riktad information till inpendlare och infokampanjer. Vi kommer också erbjuda folk att vara testcyklister och anordna seminarier och rådgivning, säger Per Eriksson på Trafikverket.

Detaljplanen för omarbetning av Götaleden, som möjliggör sänkning, broar och överdäckning, är ute på granskning fram till 3 februari.