Förslag till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad föreslår att de framtida arenorna i evenemangsområdet placeras norr om Valhallagatan, att kommunen äger arenorna och att en privat operatör sköter driften. Utredningen är nu klar och kommer upp för behandling i kommunstyrelsen 13 december.

Slutrapport:
Nästa steg för att ersätta Scandinavium samt ersättning för Lisebergshallen

Under 2017 har stadsledningskontoret i Göteborgs Stad utrett hur Scandinavium och Lisebergshallen kan ersättas och evenemangsområdet få mer liv och rörelse. Bakgrunden är att Scandinavium inte lever upp till de krav som dagens evenemang ställer och att Lisebergshallen rivs för att ge plats för bygget av Västlänken.

Utredningen har undersökt hur området kan stadsutvecklas och bli mer levande. I uppdraget ingick även att genomföra medborgardialoger med boende, besökare, föreningar, kultur- och näringsliv.

Vad tyckte medborgarna?
– Runt 1000 personer besökte oss i stadens informationscontainer och i den digitala enkäten fick vi över 2000 svar, men kort sammanfattat så ser göteborgarna främst området som ett evenemangsområde med betoning på upplevelser och aktiviteter. Bostäder och kontor var förhållandevis lågt prioriterat, säger Magnus Sigfusson, direktör för stadsutveckling på stadsledningskontoret.

– Samtidigt välkomnar göteborgarna en utveckling av området. Ett medskick är att stärka det som är bra och addera sådant som skapar mer värde och att skapa tillgängliga och trygga mötesplatser. Till exempel nämns Burgårdsparken, Mölndalsån, Stora Katrinelunds landeri och Actionparken som platser att bygga vidare på.

Hur har medborgardialogen påverkat det förslag som ni nu lägger fram?
– Den samlade bilden av vad medborgarna tyckt har gett oss en inriktning och vår uppfattning är att det förslag vi nu rekommenderar bäst tillgodoser önskemålen om stadsutveckling. Exakt hur området kommer att se ut är en del av den fortsatta processen, säger Magnus Sigfusson och påpekar att rapporten om medborgardialogerna finns som bilaga till tjänsteutlåtandet för alla som vill veta mer.

Den 20 september fattade kommunstyrelsen beslut om att avgränsa uppdraget till att bland annat handla om en placering av arenorna norr eller söder om Valhallagatan.

Projektet förordar att arenorna placeras norr om Valhallagatan på nuvarande Valhalla IP – varför?
– Vår bedömning är att den placeringen bäst uppfyller det som ska uppnås. Det handlar om besöksnäring, marknad, byggnadsteknik men också utifrån vad som kommit fram i medborgardialogen och tidsaspekten. Om arenorna placeras norr om Valhallagatan är bedömningen att de kan stå klara cirka fem år tidigare än om de placeras söder om, säger Magnus Sigfusson.

Vad blir det för stadsutveckling av området?
– Med en placering av arenorna norr om Valhallagatan kan området söder om Valhallagatan utvecklas med handel, restauranger, biograf, nöjen, upplevelser, kontor och bostäder. Men exakt hur området kan stadsutvecklas blir ett steg i nästa process när politikerna har fattat beslut i ärendet.

I slutrapporten föreslås att arenorna ”helt eller till dominerande del” ska ägas av kommunen men drivas av en privat operatör.

Varför föreslår ni en kommunal ägare och en privat operatör?
– Med en kommunal ägare har Göteborgs Stad möjlighet att styra större delen av innehållet i arenorna. Det är inte möjligt att ha en privat ägare utan kommunala subventioner eftersom arenor inte går att driva med vinst och då inte är intressanta för en privat aktör att äga. När det gäller driften föreslår projektet att alla arenor och hallar sköts av en privat operatör, eftersom en kommunal aktör inte har möjlighet att driva en arena med samma kommersiella utbud som en privat aktör. Något som påverkar ekonomin.

Idag sköter det kommunala bolaget, Got Event, driften av Scandinavium och Lisebergshallen.

Om politiken beslutar enligt utredningens förslag – vad betyder det för Got Event?
– Vi är medvetna om att Got Event påverkas om politiken beslutar enligt vårt förslag och det är något som man får titta på i den fortsatta processen.

När kan allt vara klart?
– Vår bedömning är att arenorna kan stå klara 2027, om nödvändiga beslut fattas.

Vad händer nu?
– Vi har överlämnat ett tjänsteutlåtande och en slutrapport med ett flertal bilagor till politikerna. Det är nu upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att behandla ärendet. I en fortsättning föreslår vi att ärendet går in i ordinarie plan- och genomförandeprocesser och att stadsledningskontoret får ta fram ett förslag på hur arbetet ska organiseras.

2A62_2.jpg
Skiss på hur den framtida arenan kan se ut. I llustration: Göteborgs Stad