Brottsförebyggande rådet, BRÅ, lyfter fram två projekt i Göteborg som goda exempel för att öka tryggheten i staden. Projekten presenteras under BRÅ:s årliga konferens i Stockholm.

Gamlestaden visas upp som förebild. En handbok för trygghetsarbete presenteras, liksom rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg och det lokala samarbetet kring brottsprevention.

Den 4 april är det dags för BRÅ:s konferens och studiedag i Stockholm om lokalt arbete med brottsprevention som i år i huvudsak fokuserar på bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och där bland andra justitieminister Thomas Bodström medverkar.

Gamlestaden

I två av sju olika seminarier får deltagarna, som kommer från hela landet, lära sig om det trygghetsarbete som pågår i Göteborg just nu. I det ena seminariet presenteras Gamlestaden och det som är på gång där för att göra miljön tryggare för medborgarna.

I det andra seminariet presenteras syftet med det nybildade centrala brottsförebyggande rådet i Göteborg, Tryggare och Mänskligare Göteborg, som en samordnande funktion för det lokala brottsförebyggande arbetet.

Ett övergripande mål är att alla göteborgare ska känna sig trygga var man än är, oavsett tidpunkt på dygnet. För att nå målet krävs att stadsplanerarna beaktar trygghet i planeringen av stadens fysiska miljö.

Trygghetsvandringar

I det arbetet är trygghetsvandringar ett verktyg och nu håller samhällsplanerare Eva Holm vid Göteborgs stadsbyggnadskontor i samarbete med arkitekt Gerd Cruse Sondén vid Tema Stadsbyggnad vid Chalmers på att arbeta fram en handbok om trygghetsvandringar.

Handboken ska kunna användas av planerare, politiker och andra som på något sätt är inblandade i stadsplanering. Trygghetsvandringar är ett sätt att inventera och systematiskt ta reda på vad som kan göras för att göra den egna stadsdelen eller kommunen till en tryggare plats.

Under studiedagen kommer bland annat också arkitekt och lektor Bo Grönlund vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn att berätta om typiska svenska problem med trygghet och säkerhet i stadsdelar och bostadsområden och peka på möjliga lösningar genom bebyggelseinriktade åtgärder.