Sven-Åke Lindgren, kriminolog och docent i sociologi vid Göteborgs universitet, har gjort en ny studie över brottsutvecklingen i Göteborg på uppdrag av Tryggare och Mänskligare Göteborg. Där visar han bland annat att ökningen av brottsligheten som helhet avstannade i Göteborg i början av 1990-talet, på en ganska hög nivå, men att fördelningen mellan olika brottskategorier har förändrats.

Sven-Åke gav en förhandsintervju inför publiceringen av studien till Vårt Göteborg:

– Det är tillgreppsbrotten som minskar totalt sett. Detta är positivt. Det gäller inbrott, stöld och snatteri. Dessa brottstyper går tillbaka ner till 1980-talsnivåer. Det kan bero på bättre skalskydd, ökad kontroll, försvårade bilstölder. Och det har samanfallit med en annan viktig trend: Från 1984–1998 minskade åldersgruppen 15–20- åringar påtagligt. Detta är en aktiv grupp när det gäller tillgrepp.

Du menar alltså i klartext att stölderna minskar och våldet ökar?

– Ja, SCB:s undersökning visar att utsattheten har ökat med 30% om man jämför 1990-talet med 1980-talet. Och i reella tal är det en ökning från 3 250 per 100 000 invånare till 4 258 under 1990- talet. Följt av en liten minskning under 2000-talet. I första hand är det dock det lindriga våldet som ökar. Sånt våld som inte gör att man behöver uppsöka läkare.

Hur ser de göteborgska siffrorna ut vid en nationell jämförelse, och en europeisk och internationell?

– Den stora trenden med en viss utplaning stämmer väl överens med riket i helhet och med utvecklingen internationellt. Vi ligger i en mittenfåra.

Vad är orsaken till ökningen av våldsbrott? Och vad bör samhällsplanerare och brottsförebyggare tänka på för att hejda den här ökningen?

– Jag tror att anmälningsbenägenheten ökar, känsligheten för de här frågorna ökar. Allt mer våld inom skolan anmäls ju också. Men sådant som driver på våldsutvecklingen är också spritkonsumtionen. Ökad krogtäthet och förlängda öppettider är faktorer som genererar våld. Vi har också fått kriminella subkulturer. Det ökade dödliga våldet under 2000. 2001 handlade mycket om våld i dessa miljöer.

Och hur ser din bild av framtiden ut?

– År 2007–2009 är vi uppe på en hög nivå av 15–20-åringar igen. Risken är då att tillgreppsbotten ökar. Det vore oklokt om den polisiära resursplaneringen och samhällsplaneringen inte tog hänsyn till detta. Man får inte avlöva den offentliga verksamheten, det förebyggande arbetet och fritidsverksamheten för ungdomar.

Och hur gamla är dessa blivande 15–20-åringar idag? Räkna ut det den som kan!