Hamnbanan ska bli dubbelspårig för att klara godstransporterna från Göteborgs hamn. Just nu utreds två förslag för sträckan Eriksbergsmotet – Pölsebobangården. Nytt spår intill det nuvarande eller dubbelspår i tunnel. På onsdag är det möte för allmänheten.

Hamnbanan är den enda järnväg som förbinder Göteborgs hamn med resten av Sverige och Norden. Under 2006 gjordes en förstudie inför en nödvändig utbyggnad och sedan dess har olika alternativ för hur man kan öka järnvägens kapacitet varit under utredning.

− Det är ett önskemål från Göteborgs hamn, men också från Göteborgs Stad och från staten, säger Anders Svensson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Två förslag återstår

Dels handlar det om att klara de ökande godtransporterna till och från hamnen, dels om att för miljöns skull föra över mer trafik till järnvägen i stället för att köra gods med lastbil.

Efter att flera av de tidigare förslagen visat sig omöjliga att genomföra finns det för sträckan mellan Eriksbergsmotet och Pölsebobangården bara två alternativ kvar. Klart är att det nya dubbelspåret ska byggas i anslutning till den plats där spåret ligger i dag.

− Det som nu utreds är om man ska bygga ett nytt spår alldeles intill det befintliga eller om man ska bygga en tunnel och där i lägga båda spåren, säger Anders Svensson.

Tunnel dyrt men minskar bullret

En tunnel är det dyraste alternativet, men som Anders Svensson ser det är fördelarna flera.

− En tunnel löser bullerfrågan och minskar störningarna i omgivningen, säger han.

Andra viktiga aspekter är hur alternativen möjliggör sådant som nya bostäder i området och utbyggnad av parker. Även riskerna med miljöfarligt gods på sträckan måste vägas in.

− Utredningen måste visa vad som blir bäst ur allmän synvinkel, säger Anders Svensson.

Informationsmöte för allmänheten

Under hösten genomför Trafikverket samråd för allmänheten för att presentera de båda förslagen. Samtidigt har även Göteborgs Stad ett programsamråd för dubbelspårsutbyggnad.

På onsdag bjuder de tillsammans in till ett möte med diskussion i Bräckeskolans aula.

Fotnot:
Informationsmötet äger rum i Bräckeskolans aula, Tönsbergsgatan 8, onsdagen den 10 november klockan 18.00-19.30.