En förstudie om en tågtunnel under Göteborg ska genomföras mot bakgrund av de kapacitetsbegränsningar som finns i nuvarande järnvägssystem kring Göteborg. I går fick allmänheten chansen att lämna synpunkter vid ett samrådsmöte. Banverket, Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och Göteborgs Stad har startat ett samarbete för att gemensamt titta på de kapacitetsbegränsningar som finns i nuvarande järnvägssystem kring Göteborg.

I en av Banverket tidigare genomförd idéstudie påvisades dessa kapacitetsproblem, då främst mellan Göteborg C och anslutande linjer söderut (Almedal). Ett klart behov av utbyggnad finns för att möjliggöra en framtida utveckling av tågtrafiken i Västsverige.En förstudie med arbetsnamnet ”Västlänken – tågtunnel under Göteborg” kommer därför att genomföras med avsikten att kartlägga möjliga lösningar och på så sätt få fram genomförbara alternativ till utbyggnad.Inom ramen för denna förstudie kommer trafikfrågor, teknik, ekonomi, bebyggelsestruktur och den fysiska miljön att analyseras. Inför fortsättningen av arbetet är det enligt Stadsbyggsnadskontoret angeläget att få in synpunkter från allmänheten och andra intresserade. I går hölls därför ett informations- och samrådsmöte.