Svenska storstäder jobbar ihop. Avgaserna från godsdistributionen i storstäderna ska minska med hela 70 procent till 2030. Det målet sätts nu upp av ett nationellt nätverk för bättre citylogistik, där Göteborg är drivande.

– Det är fullt rimligt att minska utsläppen så mycket i stadskärnorna, räknat från 2011 till 2030, säger Magnus Jäderberg på Göteborg Stads trafikkontor.

– Med elfordon och effektivare godstransporter tack vare samarbete och samlastning, är det absolut ingen omöjlighet. Och då får vi en mycket mer attraktiv stad, där det är enkelt att ta sig fram och att andas ren luft.

Ska dela med sig av goda och dåliga exempel
Det nya nätverket, kallat Nationell satsning Citylogistik, bildades förra våren och har sedan dess arbetat informellt. Men på en logistik- och transportkonferens på Svenska Mässan i Göteborg gjordes på tisdagen en gemensam avsiktsförklaring.
I den slås bland annat fast att deltagarna är överens om att öka tillgängligheten för gods och personer i städerna och att bidra till mer attraktiva städer genom att minimera transporternas buller och utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Det nationella nätverket består av Stockholm, Göteborg och Malmö, Trafikverkets regioner Syd, Väst och Stockholm, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt näringslivsrepresentanter från Regeringens Logistikforum, Transportgruppen, Svensk Handel och Sveriges Åkeriföretag.

Här ska aktörerna utbyta erfarenheter och öka kunskapen om citylogistik.

– Vi ska dela med oss av goda exempel, men också dåliga, så att inte de andra städerna behöver göra om samma misstag, säger Magnus Jäderberg.

Göteborg har kommit längst
Han sitter med i den nationella samordningsgruppen och hoppas att Göteborg kommer att vara motorn i kunskapsutbytet under de kommande åren.

– Det är nog ingen hemlighet att vi i Göteborg har kommit längst med de här frågorna och vi ska driva på ytterligare, säger Magnus Jäderberg.

Redan idag är det förbjudet att köra längre lastbilar än tio meter i Innerstaden (”city”) i Göteborg. Här har också nya regler på de viktigaste affärsgatorna, Kungsgatan och Korsgatan, minskat den obehöriga trafiken med 90 procent och flyttat distributionen från de tider då flest personer går i området.

Här har också ombyggnad från vanliga gator till gångfartsområden gjort det lättare för godstransportörerna som nu kan lasta och lossa var som helst, inte bara vid lastzoner. Samtidigt har ombyggnaderna skapat mer attraktiva gatumiljöer.

I Göteborg finns också ett godsnätverk, ett av få i Europa, där intressenter från myndigheter, näringsliv och akademi arbetar kontinuerligt med att utveckla citylogistiken.

Pilotprojekt med elfordon
Och i höst startar Göteborg ett pilotprojekt med ett nytt sätt att samlasta och distribuera gods med hjälp av eldrivna, långsamt gående fordon. Det baseras på erfarenheter från andra europeiska städer, samt från Lindholmen som haft en liknande verksamhet sedan våren 2008.

– Men det ska vi berätta mer om längre fram, säger Magnus Jäderberg.