Ingen leverantör uppfyller alla etiska krav. I tio år har Göteborgs Stad ställt etiska krav på den sten, oftast från Kina, som köps in till stadens gator och torg. Fortfarande klarar inte en enda leverantör att uppfylla alla de krav som ställs av FN-organet ILO.

– Det är så verkligheten ser ut. Och därför är det så viktigt att fortsätta med vårt arbete för bättre villkor och kontroller, säger Maria Aronsson, miljöhandläggare på trafikkontoret.

De usla förhållandena i Kinas stenbrott och bearbetningsanläggningar är mycket långt från svenska regler kring arbetsmiljö och arbetsrätt.

– Vi kan inte förvänta oss att samma förhållanden som i Sverige ska råda i Kina eller Indien, däremot kan vi ställa krav på att de uppfyller Internationella arbetsorganisationens, ILO:s, konventioner, säger Maria Aronsson.

– Föreningsfrihet och andra friheter kommer aldrig att uppnås i Kina såvida inte landets styrelseskick förändras dramatiskt.

Ny vägledning
Göteborg, Malmö, Stockholm, Örebro och Lund samarbetar sedan flera år kring etiska krav på steninköpen. Städerna har kommit överens om gemensamma krav och uppföljning.

4DBE.jpg
I höstas blev man också klar med en ny vägledning om de etiska krav som gäller vid inköp av natursten.

– Vi tycker att utvecklingen gått framåt sedan vi började ställa krav, men vi önskar också att takten ökar, med ett större engagemang från både entreprenörer och underleverantörer, säger Maria Aronsson.

En bärande tanke är att upprepade inspektioner och kontroller i stenbrott och fabriker på sikt ska förbättra miljön för arbetarna.

Gjorde enkät
I början av 2015 genomfördes en enkät till ett 30-tal entreprenörer som de fem kommunerna har kontakt med. Ett tiotal svarade, bland annat storföretag som NCC, Skanska och PEAB.

I avtalen med kommunerna krävs att leverantörerna måste beställa och betala för inspektioner som utförs av en oberoende tredje part och sedan lämna rapport till kommunerna.

Däremot verkar det vara ovanligt att entreprenörerna själva låter göra kontroller på plats i Kina. Frågan ställdes i enkäten och om man utgår från att de företag som lät bli att svara inte gör såna kontroller, är det bara fyra av ett 30-tal företag som gör det. Maria Aronsson håller med om att det inte är så imponerande.

– Nej, vi skulle gärna se att fler gör sådana inspektioner och publicerar det publikt, eller framför allt att vi som kunder får tillgång till resultaten, säger Maria Aronsson.

Tidigare har kommunerna anlitat konsultföretaget Swedwatch för att göra sådana kontroller, men det gör man inte längre.

Är ni nöjda efter de här tio årens arbete?
– Vi har sett en väldigt stor förbättring, men tycker att det ska till mer för att komma i mål. Det behövs ett ökat engagemang i alla led, säger Maria Aronsson.

För att höja temperaturen i frågan hölls ett dialogmöte i Göteborg i tisdags. Ett tiotal leverantörer hade mött upp och träffade ungefär lika många representanter för köparna, kommunerna.

Fokus på mötet var att diskutera möjligheter och utmaningar med nuvarande arbetssätt och möjliga förbättringar. Här diskuterade man bland annat den trappa i tre steg, som skissar en tänkt utveckling till det bättre. Idag befinner sig majoriteten av kommunernas leverantörer i Kina på steg 1, alltså en grundläggande nivå.

Hamnat på platå
Ett fåtal uppfyller alla kriterier i steg 2, men flera håller på att förbättras inom områdena löner, arbetstid och försäkringar. Än så länge finns alltså inga underleverantörer på steg 3, enligt den kunskap som städerna har idag.

– Vi har absolut gått framåt, men kanske hamnat på en liten platå nu. Vi vill komma vidare, att leverantörer rör sig uppåt i trappan, säger Maria Aronsson.

– När arbetet startade för tio år sedan hade de flesta leverantörer problem att uppnå det första steget, särskilt vad gäller grundläggande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.