Flyttad hållplats ger bättre trafikflöden. Fler grönytor, bättre cykelvägar och en spårvagnshållplats som inte längre ligger mitt i trafikplatsen. Det är några av förbättringarna när den stora ombyggnaden i Bellevue nu är färdig.

Bellevue – vacker utsikt på svenska. Det var namnet på en av de överdådiga trävillorna i det gamla landeriområdet i sluttningen ner mot Säveån. På den tiden var området landsbygd.

När Göteborg expanderade österut under 1960-talet fylldes Bellevue med industrifastigheter, bostäder och en stor trafikplats. På platsen där villan stod tills den brann ner 1970 pågår idag bygge av nya bostäder för fullt. Runt 400 lägenheter står redan klara i området och ytterligare cirka 300 är på gång.

Byggföretag betalar hälften
I och med det växande antalet invånare i området ökar belastningen på trafiksystemet. I samband med att företagen som ville bygga bostäder i området fick sina byggrätter skrevs därför ett avtal med Göteborgs Stad om att företagen skulle vara med och betala för ombyggnaden av gator och annan infrastruktur. Företagen har nu finansierat ungefär hälften av kostnaderna.

– Det är ganska vanligt att de som ska bygga bostäder i ett område behöver vara med och betala för kostnader som uppstår i och med det, säger Magnus Uhrberg på fastighetskontoret.

Ombyggnationen av trafikplatsen vid Bellevue inleddes i september 2013. Syftet var att skapa ett grönare och trevligare område, med förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik, cyklar, fotgängare och bilar.

Tidigare hade trafikplatsen en ganska rörig struktur, med hållplatser för spårvagn och buss i mitten av en stor rondell. Nu har hållplatsen flyttats ut från rondellen. Tack vare att vändslingan för spårvagnarna flyttats några hållplatser, till Nymånegatan, har rondellen kunnat göras mindre och mer överskådlig. Ytorna som frigjorts har gjorts om till en böljande grönyta, med parkbänkar och belysning.

I och med ombyggnaden har även cykelbanorna förbättrats, så att det lätt går att ta sig genom området utan att behöva cykla på trottoarer eller i vägbanan.

Passade på att fixa ledningar
I samband med att hela trafikplatsen grävdes upp passade Kretslopp och vatten på att göra behövliga förbättringar av vatten- och avloppssystemen i området.

– Ledningarna ligger flera meter ner, så man vill inte gärna gå ner och gräva igen sedan när man har byggt så fint, säger Fredrik Widman, projektledare på trafikkontoret.

Tidigare fanns en kiosk och en snabbmatsservering vid hållplatsen i mitten av rondellen. De tvingades flytta och byggnaderna revs inför ombyggnationen. Nu pågår en dialog med ägarna för att försöka hitta en ny lämplig placering i området.

– Kommunen är för, det gäller bara att hitta en lämplig plats, säger Fredrik Widman.

5184.jpg
Ombyggnaden av Bellevuerondellen har krävt omfattande sprängningsarbeten. Så här har det sett ut under stora delar av våren och sommaren. Foto: Patrik Backström /NCC