Fler göteborgare väljer att cykla och åka kollektivt. Samtidigt minskar bilresorna både inom staden och över kommungränserna. Biltrafiken i city har inte varit så låg sedan mätningarna började 1970.

Det är trafikkontorets sammanställning över 2008 års bil-, kollektiv- och cykeltrafik som visar att resvanorna så sakteliga håller på att förändras i enlighet med stadens prioriterade mål.

53 procent använder cykelhjälm

Under förra året ökade kollektivtrafiken med hela fem procent. Samtidigt ökade cykeltrafiken med tre procent och mer än varannan som cyklade använde hjälm.

– När vi började våra mätningar var det åtta procent som hade cykelhjälm, nu är det närmare 53 procent, säger HansErik Svensson på trafikkontoret.

Den biltrafik som uppmätts på 28 representativa ställen över hela stan, minskade med två procent eller 21.000 bilar varje vardag. Bilarna i city blev 3.900 färre – en minskning med knappt sex procent.

Götatunneln leder undan trafik

Götatunneln är en förklaring att biltrafiken minskar i de centrala delarna. Den leder förbi trafik som annars skulle passera Allén, Parkgatan och Örgrytevägen.

– Biltrafiken innanför Vallgraven och resten av centrala Göteborg har aldrig varit så låg sedan mätningarna började 1970. Vi har inte lyckats lika bra med att minska bilpendlandet över kommungränsen. 1970 passerade 160.000 bilar kommungränsen varje dag, idag är siffran 422.000, säger HansErik Svensson.

2008 års siffror visar att biltrafiken över kommungränsen norrut, på E6:an och E:45:an, inte minskat alls. Alingsåsleden och Boråsleden minskar bara marginellt medan minskningen är större söderut. En förklaring till skillnaderna kan vara att det finns mer konkurrenskraftiga pendlingsalternativ för dem som bor söder om Göteborg.

Lågkonjunktur har minskat trafiken tidigare

Finanskrisen tillsammans med höga bensinpriser är förmodligen en bidragande orsak till minskningen av biltrafiken.

– Under den tid vi gjort mätningar har biltrafiken bara minskat vid två tidigare tillfällen – 1974 och 1990-1993. Båda gångerna var det lågkonjunktur, säger HansErik Svensson.

Fotnot:
I stadens budget för 2008 och 2009 finns det prioriterade målet: Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resandet med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken.

Biltrafikutvecklingen i Göteborg 1970-2008
(medelvardagsdygn)

7CF6.jpg

Källa: Göteborgs Stad Trafikkontoret