Ny statistik för 2010 visar att biltrafiken i Göteborg som helhet ökar igen, efter att ha minskat två år i rad. Det hänger ihop med att konjunkturen har vänt. Även resandet med kollektivtrafik ökar, efter nedgången 2009. Cyklingen däremot verkar minska.

Antalet resor med bil över kommungränsen ökade med drygt två procent från 2009 till 2010, och över Göta Älv med nästan tre procent. I centrala staden har bilåkandet dock minskat, med nästan tre procent. Det är alltså i utkanten av staden och på kringlederna som trafiken ökat.

– Vi har ju jobbat aktivt med att minska biltrafiken i centrum, för att det ska bli en trevligare stad att vistas i. Här finns fler gågator nu, och antalet parkeringar har minskat när vi byggt om till gångfartsområden, säger Karin Björklind på trafikkontoret.

Kallt för cyklister

1762.jpg
Ett tydligt exempel på minskningen av trafiken i stadskärnan är Nya Allén där biltrafiken sjönk med åtta procent mellan 2009 och 2010.

– Man vill trycka ut trafiken på lederna, och det har vi lyckats med. Men egentligen vill vi ju att biltrafiken ska minska överallt, och att kollektivtrafiken och cyklandet ska öka.

Resandet med kollektivtrafik har också ökat, med tre procent. Mest ökar resorna med spårvagn.

Varför cyklingen verkar ha minskat med hela nio procent från 2009 till 2010 har Karin Björklind ingen förklaring till. Möjligtvis kan en kall april och maj månad ha spelat in.

Kollektivtrafiken knappar in

Tittar man på fördelningen av resor mellan bil, kollektivtrafik och cykel inom Göteborgs Stad så är den i stort sett oförändrad från 2009 till 2010. Respektive färdmedel behåller ungefär en lika stor del av kakan.

Sett över de senaste fem åren finns däremot en tendens att bilåkandet minskar (det har gått från 50 procent till 48) medan kollektivresandet ökar (från 26 procent till 29). Cyklandet håller sig kring nio eller tio procent under hela perioden.

40 procent är målet

Göteborgs Stad har som mål att kollektivtrafiken år 2025 ska stå för 40 procent av alla resor, och det är alltså en bit kvar från dagens 29 procent.

– För att nå målet behöver vi göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Det ska vara enkelt, man ska komma fram snabbt och i tid. Man måste kunna lita på kollektivtrafiken, säger Karin Björklind.