Bostäder och höghastighetståg. De sex parterna Göteborg, Stockholm, Malmö, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne står enade inför den kommande Sverigeförhandlingen om statens utbyggnad av infrastruktur. Satsningar som ska binda samman storstäderna, framför allt med nya stambanor för höghastighetståg.

I nästa vecka presenteras det första budet i förhandlingen som är ett regeringsuppdrag kring det framtida järnvägsnätet, storstädernas kollektivtrafik och bostadsbyggande.

Det första budet handlar om en planerad höghastighetsjärnväg Stockholm- Göteborg via Jönköping, och Stockholm-Malmö via Jönköping. Veckan därefter följer man upp med ett bud på satsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Lista i tolv punkter
Inför förhandlingen har de sex parterna överlämnat en gemensam skrivelse med en tolvpunktslista. Listan beskriver de hur det inledande arbetet kring höghastighetsbanor och storstadsåtgärderna bör ske.

I mars svarar storstäderna på Sverigeförhandlingens första bud, och i juni planerar Sverigeförhandlingen att lämna en rapport om kollektivtrafikåtgärder i storstäderna till regeringen.