Trafikverket finansierar alternativa åtgärder. Ökade kostnader, försenad tidplan och osäkerhet kring tillståndsprocessen gör att planerna på ett tillfälligt p-däck över Rosenlundskanalen skrotas. Parkeringsdäcket var tänkt att ersätta parkeringar som försvunnit i samband med bygget av Västlänken. Istället kommer Trafikverket att finansiera alternativa parkerings- och mobilitetsåtgärder i området, via projekt Västlänkens budget.

– Kostnaderna har ökat, tidplanen har försenats och det finns en stor osäkerhet kring tillståndsprocesserna och hur detta påverkar livslängden för en tillfällig parkeringsanläggning över Rosenlundskanalen. Vi har därför i dialog med Trafikverket beslutat att inte gå vidare med projektet, säger trafikkontorets direktör Kristina Lindfors.

Kostnadsökning från 20 till 30 miljoner

Den beräknade kostnaden för projektet har ökat från drygt 20 till drygt 30 miljoner kronor. Jämfört med den första kalkylen har det tillkommit kostnader framförallt kopplat till ökade funktionskrav på anläggningen. Det handlar bland annat om grundläggning, rampernas utformning, dagvattenhantering och påverkan på kanalmurarna.

Tillståndsprocessen har dessutom blivit mer omfattande och komplex än väntat. Framförallt handlar det om en osäkerhet kring hur länge ett tillstånd för vattenverksamhet skulle gälla. Eftersom Västlänken ska stå färdig 2026 skulle ansvaret för parkeringsdäcket i samband med det gå över från Trafikverket till Göteborgs Stad. Och då skulle staden sannolikt behöva söka nytt tillstånd, med den osäkerhet det innebär.

– Det gör att vi inte kan garantera en önskvärd livslängd på parkeringsdäcket. Och det är inget hållbart alternativ, säger Kristina Lindfors.

Alternativa åtgärder

I stället för att bygga parkeringsanläggningen kommer Trafikverket nu ersätta Göteborgs stad med 31,7 miljoner kronor ur projekt Västlänkens budget till andra parkerings- och mobilitetsåtgärder i området. Dessa medel, som motsvarar den beräknade kostnaden för parkeringsdäcket, betalas ut fram till 2026.

Åtgärderna kan handla om få ett mer effektivt nyttjande av befintliga parkeringar i området, att med nya mobilitetstjänster få bilister att parkera en bit ifrån området och att uppmuntra till alternativa färdmedel.

– Vår ambition med åtgärderna är att säkerställa god tillgänglighet med bil för besökare, verksamma och boende i området. Det bästa hade naturligtvis varit att kunna få till fler tillfälliga parkeringsplatser, men det är väldigt ont om ytor i centrala Göteborg. Särskilt då det byggs så mycket, säger Kristina Lindfors.